SPRÁVA REGISTRATÚRY A ARCHIVOVANIE DOKUMENTOV VO FINANČNOM SEKTORE

SPRÁVA REGISTRATÚRY A ARCHIVOVANIE DOKUMENTOV VO FINANČNOM SEKTORE

Aktuálne pravidlá a trendy v správe dokumentov

Ciele

Cieľom semináru je poskytnúť informácie o aktuálnych legislatívnych podmienkach, úpravách, zmenách a trendoch z oblasti správy registratúry, ako aj o ich konzekvenciách pre prax. Účastníci sa tiež oboznámia so zásadami odbornej a efektívnej starostlivosti o archívne dokumenty vzniknuté z činnosti ich inštitúcií.

Účastníci

Zamestnanci bánk, poisťovní, zaisťovní, lízingových spoločností, prípadne ďalších finančných inštitúcií na pracovných pozíciách: vecný správca registratúry, technický správca registratúry, archivár, asistentka, sekretárka, zamestnanec hospodárskej správy a ďalší odborní zamestnanci, ktorých sa problematika správy registratúry dotýka.

Obsah seminára

  • Platné právne predpisy upravujúce správu registratúry a archívnu činnosť.
  • Základné pojmy z oblasti správy registratúry a archívnictva.
  • Zásady odbornej správy registratúry.
  • Systémy správy registratúry – klasický, elektronický – kedy, ktorý, výhody.
  • Hodnotenie a vyraďovanie spisov i  špeciálnych druhov registratúrnych záznamov.
  • Tvorba registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu.
  • Nová kategorizácia pôvodcov registratúry.
  • Archívne dokumenty, povinnosti ich pôvodcov, základné  povinnosti archivára organizácie.

Lektori

Zamestnankyňa MV SR, odbor archívov a registratúr

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 02/5787 3532