IBV / Odborné skúšky / Vyšší stupeň  

Odborné skúšky pre vyšší stupeň

Zákon č. 186/2009 Z.z. stanovil v ust. § 22 ods. 3 zákona nové požiadavky na odbornú spôsobilosť finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov, ktorí sa v záujme zvýšenia profesionality podnikania a ochrany záujmov spotrebiteľov na finančnom trhu musia podrobiť odborným skúškam a zapojiť sa do trvalého odborného vzdelávania. 

Dňa 30. augusta 2010 prevzal Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. poverenie Národnej banky Slovenska na zabezpečenie odborných skúšok finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 129/2010 Z.z. 
Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. organizuje na základe poverenia Národnej banky Slovenska odborné skúšky pre finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v nasledovných sektoroch:

  1. sektor poistenia alebo zaistenia
  2. sektor kapitálového trhu
  3. sektor doplnkového dôchodkového sporenia
  4. sektor prijímania vkladov
  5. sektor poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov
  6. sektor starobného dôchodkového sporenia

Miesto konania: 

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 5238/28A, Bratislava, 6. poschodie, miestnosť č. 606. Parkovanie zabezpečené v objekte, bezplatne (podľa kapacitných možností). Mestská doprava: z AS Mlynské Nivy autobus č.50, zastávka na znamenie VD Úsvit.  Z hlavnej železničnej stanice autobus č. 61, zastávka Trnavská, s príp. prestupom na autobus č. 50, vystúpiť na zastávke na znamenie Haburská. 

Spôsob prihlásenia sa na skúšku:

Na odbornú skúšku sa uchádzač prihlasuje na vybraný termín on-line prihláškou. Po jej vyplnení bude účastníkovi na jeho e-mail odoslaná pozvánka na skúšku s potrebnými inštrukciami (miesto a čas konania skúšky, výška poplatku za vykonanie skúšky, účet na zaplatenie poplatku za skúšku, link a heslo potrebné pre vstup do demo verzie testov, ako aj ďalšie potrebné údaje k vykonaniu skúšky).

Oznámenie o výsledku skúšky:

Úspešným uchádzačom vydá IBV NBS, n.o. Osvedčenie o úspešnom absolvovaní Odborných skúšok v zmysle skúšobného poriadku. Oznámenie o úspešnom vykonaní/nevykonaní Odborných skúšok obdržia absolventi osobne po vykonaní skúšky.

Akákoľvek následná zmena, resp. oprava, vyhotovenie duplikátu v prípade straty už vydaného Osvedčenia je spoplatnená administratívnym poplatkom 10,-€ + DPH/Osvedčenie. 

Neúčasť na skúške, odhlásenie zo skúšky a prehlásenie sa na iný termín skúšky:

Po odhlásení účastníka zo skúšky (minimálne dva dni pred termínom jej konania), bude poplatok za vykonanie skúšky vrátený tej osobe, ktorá ho uhradila.

Ak sa uchádzač nedostaví a neodhlási sa z termínu skúšky, na ktorý bol prihlásený (minimálne dva dni pred termínom jej konania), alebo sa neprihlási na iný termín Odbornej skúšky, hľadí sa na uchádzača akoby skúšku vykonal neúspešne a uhradený poplatok za skúšku sa takémuto uchádzačovi nevracia.

Podrobné podmienky prihlásenia a priebehu odbornej skúšky upravuje skúšobný poriadok zverejnený na  https://regfap.nbs.sk/static/skusobny_poriadok.pdf

Ďalšie služby:

IBV NBS, n.o. ponúka prihláseným účastníkom možnosť zabezpečenia ubytovania a stravy podľa špecifikácie uvedenej v záväznej prihláške na skúšku. 

Bližšie informácie sa nachádzajú tu: http://www.ibv-nbs.sk/index.php/Dalsie-sluzby/Ubytovanie

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail