Odborné skúšky

Nové požiadavky na odbornú spôsobilosť finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov stanovil zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve. 

Finanční sprostredkovatelia a poradcovia sa v záujme zvýšenia svojej profesionality musia podrobiť odborným skúškam a zapojiť sa do trvalého vzdelávania v oblasti finančného trhu. Zákon ukladá finančným sprostredkovateľom a poradcom absolvovať odborné skúšky a finančné vzdelávanie každé štyri roky. 

NBS dňa 23. augusta 2010 poverila Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. zabezpečovaním odborných skúšok finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov pre stredný a vyšší stupeň odbornej spôsobilosti prezenčnou formou s využitím elektronického systému. 

Inštitút v spolupráci s odborníkmi z bankovníctva, poisťovníctva a akademickej obce pripravil komplexný program finančného vzdelávania pre zamestnancov bánk, finančných inštitúcií, školstvo, ako aj pre širokú verejnosť. Vzdelávací program pozostáva z voľne kombinovateľných modulov pre jednotlivé stupne odbornej spôsobilosti. Po skončení pilotného behu inštitút požiada Ministerstvo školstva SR o akreditáciu tohto programu, aby po jeho absolvovaní účastníci získali osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou. 

IBV NBS, n.o. v súčasnosti realizuje odborné skúšky finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov pre všetky sektory (poistenie a zaistenie, úvery, vklady, kapitálový trh a dôchodkový trh).

Informácii o odborných skúškach nájdete na našej stránke, ako i v opatrení NBS a v skúšobnom poriadku: https://regfap.nbs.sk/static/20180522SP.pdf

Termíny skúšok: