IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Riadenie aktív... / Riadenie projektových rizík  

Riadenie projektových rizík

Účastníci

Projektoví manažéri, ktorí majú skúsenosti s riadením projektov a zamestnanci bánk a iných finančných inštitúcií, ktorí pracujú v projektových tímoch a potrebujú si ozrejmiť v danú problematiku.

Cieľ

Seminár je zameraný na poskytnutie návodov na identifikáciu projektových rizík, na rôzne spôsoby a metódy merania projektových rizík a na ich následné riadenie a reporting.

Obsah seminára

Úvod do problematiky

 •  rozdiel medzi projektom a procesom
 •  cieľ projektu a riziko projektu
 •  ako rozpoznať úspešnosť projektu

Čo je projektové riziko

 •  Pohľad projektového manažéra vs. pohľad majiteľa: nedosiahnutie projektového  cieľa
 • dlhodobé ciele firmy a cieľ projektu
 •  riziko nesúladu dlhodobých cieľov firmy a cieľa projektu
 •  vzťah medzi projektovým riadením a riadením projektových rizík

Všeobecný rámec pre riadenie rizík

 •  zmena prístupu
 •  identifikácia rizika
 •  meranie rizika
 •  ovplyvňovanie (riadenia) rizika
 •  nezávislý audit

Nevyhnutné podmienky pre dobré riadenie projektových rizík

 •  jasné definovanie zodpovedností
 •  motivačná schéma
 • riešenie problémov a vnútorná kultúra firmy

Identifikácia projektových rizík

 • dôvody zlyhania projektu
 • Plánovacia fáza
 • Realizačná fáza
 • metódy identifikácie projektových rizík

Možnosti merania projektových rizík

 •  Čo má byť výstupom merania projektových rizík?
 •  úloha predpovedí a tabuľky časovo rozložených odhadov
 •  Kedy a ako často merať projektové riziká?
 •  Nakladanie s nameranými hodnotami
 •  prehľad metód merania projektových rizík- RCSA, Skórkarta, stresové scenáre

Možnosti ovplyvňovania (riadenia) proejktových rizík

 •  EX-ANTE riadenie projektových rizík
  •  Technicko – organizačné riešenie:
   • preventívne opatrenia
   • krízové plány
  •  Finančné riešenie:
   • Rozloženie-diverzifikácia aktivít
   • Prenos rizika vs. samopoistenie
 •  EX – POST riadenie projektových rizík – alebo čo robiť keď riziko už vznikne
  • Rýchla analýza a odhad dopadu, ak nedôjde k náležitej úprave
  • Preskúmanie krízových plánov z EX-ANTE etapy a posúdenie ich dopadov
  • Formulácia rozhodnutí:
   • Akceptácia nedodržania cieľa/termínu/nákladov projektu a jeho pokračovanie
   • Aktivácia najvhodnejšieho dopredu pripraveného krízového plánu
   • Aktivácia novovytvoreného  krízového plánu a
   • Ukončenie projektu
 •  úloha reportingu

Audit riadenia projektových rizík

 •  overenie metodík a pracovných postupov
 •  overenie procesu sebazdokonalenia
 •  overenie auditnej vzorky realizovaných projektov

„Kuchárka“ riadenia projektových rizík

 • organizačné usporiadanie a pracovné postupy
  • klasifikácia projektov podľa dôležitosti a objemu
  • metodika na riadenie projektov a projektových rizík – formálna x funkčná
  • úloha projektovej kancelárie a projektových manažérov
  • motivačná schéma projektových manažérov
 •  identifikácia projektových rizík: kto, kedy a ako
 •  metodika merania projektových rizík: kto, kedy, ako
 •  výkon merania projektových rizík: kto, kedy, ako
 •  ovplyvňovanie projektových rizík: kto, kedy, ako
 •  spätné testovanie projektových rizík
 •  proces sebazdokonaľovania
 •  „praktický návod, ako pokaziť každý projekt!

Lektori

Ing. Mgr. Václav Novotný,zo spoločnosti Advanced Risk Management, s.r.o. sa viac ako 10 rokov špecializuje na poradenstvo a školenie v oblasti identifikácie, merania a riadenia finančných rizík. Svoju kariéru začal v investičnom oddelení Českej poisťovne, a.s. a je predsedom a zakladateľom združenia  - Risk Management Klub.

Dĺžka trvania

dva dni

Cena

492.04 € bez DPH
590.45 € s DPH

Variabilný symbol

0958

Aktuálne termíny

12. - 13. 11. 2014 (Pozvánka)

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Ing. Monika Kovácsová
tel.: 02/5787 3538
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail