IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Interný audit / Trestná zodpovednosť právnických osôb  

Trestná zodpovednosť právnických osôb

Účastníci

  • členovia manažmentu PO
  • právnici
  • vedúci zamestnanci zodpovedný za compliance a prevenciu podvodov
  • interní audítori

Cieľ

Od 1.7.2016 je účinný nový zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb, ktorý zavádza do slovenského právneho poriadku, tzv. priamu trestnoprávnu zodpovednosť právnických osôb,  v dôsledku ktorej je možné uložiť právnickej osobe v trestnom konaní konkrétny trest. Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov so zmenami, ktoré tento zákon so sebou prináša.

Obsah seminára

1.ZÁKLADY TRESTNEJ ZODPOVEDNOSTI PRÁVNICKÝCH OSÔB

- trestné činy PO, trestná zodpovednosť, vylúčenie trestnej zodpovednosti niektorých právnických osôb, páchateľ, spolupáchateľ, účastník, trestná zodpovednosť právneho nástupcu právnickej osoby, účinná ľútosť, zahľadenie odsúdenia

2. TRESTY

-  druhy trestov a vysvetlenie ich podstaty

3.OSOBITNÉ USTANOVENIA O TRESTNOM KONANÍ PROTI PRÁVNICKÝM OSOBÁM

-  vzťah ku konaniu o správnom delikte, miestna príslušnosť, upovedomenie o začatí a skončení trestného stíhania, spoločné konanie, zmena, zrušenie a zánik právnickej osoby, obmedzujúce a zaisťovacie opatrenia, konanie v mene právnickej osoby v  trestnom konaní, obhajca, výsluch, záverečné reči a posledné slovo

4. VÝKON TRESTOV

-    výkon trestu zrušenia PO, zákazu činnosti, zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, zverejnenie odsudzujúceho rozsudku a podmienené upustenie od výkonu zvyšku niektorých trestov

Lektori

kpt. JUDr. Marek Kordík, LL.M.,  PhD., prorektor pre pedagogickú činnosť a medzinárodnú policajnú spoluprácu Akadémie Policajného zboru.  Pán Kordík má dlhoročné skúsenosti z praxe, bývalý obhajca, konzultant Compliance a AML zástupca v oblasti informačných a komunikačných technológií, absolventov Univerzity Komenského (PhD.) a Organizácie spojených národov (LL.M.) so zameraním na trestný zákon, najmä finančné vyšetrovanie zločinov bielych golierov a trestnej zodpovednosti právnických osôb, korupciu, pranie špinavých peňazí, počítačovej kriminality a ochranu dát, súdnej a policajnej spolupráce v trestných veciach v rámci domáceho aj medzinárodného trestného práva.

Člen expertných výborov, CEPOL, FRONTEX, MEPA, SEPA.  Je autorom viac ako 25 príspevkov, učebníc a komentárov.

Dĺžka trvania

1/2 dňa

Cena

77.6 € bez DPH
93.12 € s DPH

Variabilný symbol

1344

Aktuálne termíny

29. 11. 2016 (Pozvánka)

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Ing. Monika Kovácsová
tel.: 02/5787 3538
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail