Základy bankovníctva pre zamestnancov s neekonomickým vzdelaním I - VI

Základy bankovníctva pre zamestnancov s neekonomickým vzdelaním I - VI

cyklus webinárov

Ciele

Poskytnúť účastníkom základné teoretické poznatky a praktické zručnosti z rozsiahlej oblasti bankovníctva a poisťovníctva ako dôležitej súčasti finančných trhov. Cyklus sa skladá zo šiestich webinárov.

Účastníci

Cyklus webinárov je určený predovšetkým novoprijatým zamestnancom bánk, poisťovní a iných finančných inštitúcií s neekonomickým vzdelaním, ktorí pre profesionálny výkon práce potrebujú získať primerané informácie, utriediť a rozšíriť si vedomosti. 

Obsah

I.   Banková sústava: Centrálna banka a nástroje menovej politiky. Menová politika po prijatí eura.

II.   Základy finančnej matematiky: Typy úrokovania. Základné rovnice. Cvičenia.

III.  Pasívne bankové operácie: Vklady na požiadanie. Úsporné vklady. Termínové vklady. Vkladové listy a depozitné  certifikáty. Obligácie.                                       

IV. Aktívne operácie banky: Postup pri poskytovaní úveru. Reálne zabezpečenie úveru a ručenie. Typy úverov. Úverový úpis. Emisná pôžička. Hypotekárne bankovníctvo. Hypotekárny úver. Hypotekárny leasing. Splácanie hypotekárnych úverov. Cvičenia.

V.  Faktoring: Príklady na výpočet nákladov faktoringu.

     Forfaiting: Príklady na forfaiting.

     Leasing: Operatívny leasing. Finančný leasing. Leasingová zmluva. Praktická  časť a úlohy.

 VI. Deriváty finančného trhu: Forwardy, futures, swapy, opcie.

Lektori

Špecialista na uvedenú problematiku s bohatými odbornými a pedagogickými skúsenosťami.

Termín

6 x 1 deň v čase od 9.00-13.00 hod. 

Absolventi celého cyklu aj absolventi aspoň 4 webinárov z cyklu na základe zvládnutia záverečného testu/kolokvia získajú osvedčenie.  Je možné  absolvovať celý cyklus 6 webinárov alebo jednotlivé webináre podľa výberu

Na 1 účastníka za jeden webinár spolu s DPH je cena účastníckeho poplatku            100,00 EUR 

Na 1 účastníka za celý cyklus 6 webinárov s DPH je cena účastníckeho poplatku       528,00 EUR

Pokiaľ máte záujem sa zúčastniť iba vybraných webinárov, uveďte čísla webinárov v časti on-line prihlášky "Váš odkaz pre nás". Ďakujeme.

      

Miesto

Online