Základy bankovníctva pre zamestnancov s neekonomickým vzdelaním I - VI

  • Cena kurzu
    528€
  • Najbližší termín
    12. 10. - 16. 11. 2022
  • Na stiahnutie
    Pozvánka

Základy bankovníctva pre zamestnancov s neekonomickým vzdelaním I - VI

cyklus webinárov

Ciele

Poskytnúť účastníkom základné teoretické poznatky a praktické zručnosti z rozsiahlej oblasti bankovníctva a poisťovníctva ako dôležitej súčasti finančných trhov. Cyklus sa skladá zo šiestich webinárov.

Účastníci

Cyklus webinárov je určený predovšetkým novoprijatým zamestnancom bánk, poisťovní a iných finančných inštitúcií s neekonomickým vzdelaním, ktorí pre profesionálny výkon práce potrebujú získať primerané informácie, utriediť a rozšíriť si vedomosti. 

Obsah seminára

I.   Banková sústava: Centrálna banka a nástroje menovej politiky. Menová politika po prijatí eura.

II.   Základy finančnej matematiky: Typy úrokovania. Základné rovnice. Cvičenia.

III.  Pasívne bankové operácie: Vklady na požiadanie. Úsporné vklady. Termínové vklady. Vkladové listy a depozitné  certifikáty. Obligácie.                                       

IV. Aktívne operácie banky: Postup pri poskytovaní úveru. Reálne zabezpečenie úveru a ručenie. Typy úverov. Úverový úpis. Emisná pôžička. Hypotekárne bankovníctvo. Hypotekárny úver. Hypotekárny leasing. Splácanie hypotekárnych úverov. Cvičenia.

V.  Faktoring: Príklady na výpočet nákladov faktoringu.

     Forfaiting: Príklady na forfaiting.

     Leasing: Operatívny leasing. Finančný leasing. Leasingová zmluva. Praktická  časť a úlohy.

 VI. Deriváty finančného trhu: Forwardy, futures, swapy, opcie.

Lektori

Boris Šturc

Dĺžka trvania

6 x 1 deň v čase od 9.00-13.00 hod. 

Absolventi celého cyklu aj absolventi aspoň 4 webinárov z cyklu na základe zvládnutia záverečného testu/kolokvia získajú osvedčenie.  Je možné  absolvovať celý cyklus 6 webinárov alebo jednotlivé webináre podľa výberu

Na 1 účastníka za jeden webinár spolu s DPH je cena účastníckeho poplatku            100,00 EUR 

Na 1 účastníka za celý cyklus 6 webinárov s DPH je cena účastníckeho poplatku       528,00 EUR

Pokiaľ máte záujem sa zúčastniť iba vybraných webinárov, uveďte čísla webinárov v časti on-line prihlášky "Váš odkaz pre nás". Ďakujeme.

      

Aktuálne termíny

12. 10. - 16. 11. 2022 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751
 

Harmonogram

12.10.2022 v čase 9.00 – 13.00 hod.
19.10.2022 v čase 9.00 – 13.00 hod.
26.10.2022 v čase 9.00 – 13.00 hod.
2.11.2022 v čase 9.00 – 13.00 hod.
9.11.2022 v čase 9.00 – 13.00 hod.
16.11.2022 v čase 9.00 – 13.00 hod.

Webináre budú prebiehať naživo cez MS Teams. 

Cena

440 € bez DPH
528 € s DPH

Variabilný symbol

2432

Miesto konania

ONLINE seminárPrihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.