Novela zákona o mediácii a jej aplikačné pôsobenie v právnej praxi

Novela zákona o mediácii a jej aplikačné pôsobenie v právnej praxi

Ciele

ŸOboznámiť účastníkov s platnými právnymi predpismi, a s aktuálnymi zmenami ktoré nadobudli platnosť 1. januára 2016

Účastníci

Seminár je určený pre mediátorov, mediačné centrá, právnikov finančných inštitúcií a všetkých záujemcov o danú problematiku.

Obsah

  • zásadne zmeny procesu mediácie - začatie, skončenie, kniha mediácii,
  • Notársky centrálny register listín,
  • zmena postavenia mediátora a mediačného centra,
  • mediácie spotrebiteľských sporov na finančných trhoch,
  • revízia základných povinností mediátora,
  • vzdelávanie a odborná skúška mediátora, preskúšanie mediátora,
  • dočasné pozastavenie výkonu funkcie mediátora.

Lektori

Milan Budjač, odborník na spotrebiteľské právo, aktívne pôsobiaci v sektore ochrany spotrebiteľa a zmluvného práva.

Termín

 1 deň