IFRS 9 Finančné nástroje

 • Cena kurzu
  289.2€
 • Najbližší termín
  22. 03. 2018
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

IFRS 9 Finančné nástroje

Porovnanie s IAS 39 a ECL model pre opravné položky k pohľadávkam

Ciele

Od roku 2018 je účinný štandard IFRS 9 Finančné nástroje. Seminár najprv porovná IFRS 9 s predchádzajúcou úpravou IAS 39 Finančné nástroje: Vykazovanie a oceňovanie s dôrazom na portfóliá finančných aktív, vykazovanie finančných záväzkov a zaisťovacie účtovníctvo. Druhou hlavnou témou seminára je novozavedený Expected Credit Loss (ECL) -  Model pre tvorbu opravných položiek k pohľadávkam (napr. k portfóliám poskytnutých úverov, hypoték, leasingov, pohľadávok z kreditných kariet a pod., ale tiež k portfóliám nakúpených dlhopisov).

Účastníci

Seminár je určený metodikom účtovníctva a všetkým zamestnancom, ktorí sa zaoberajú účtovaním a oceňovaním finančného majetku a finančných záväzkov a ktorých práca si vyžaduje ovládať predmetnú problematiku.

Obsah seminára

 • Porovnanie IAS 39 a IFRS 9
  • tvorba portfólií finančných aktív, cash-flow-test a business-model-test
  • model pre dlhové nástroje a pre akcie
  • oceňovanie reálnou hodnotou, koncept Basic Lending Agreement, vložené deriváty
  • finančné záväzky, reálna hodnota, ocenenie vlastného kreditného rizika
  • zaisťovacie účtovníctvo
  • príklady
 • Opravné položky k pohľadávkam – Expected Credit Loss Model
  • modelovanie kreditného rizika
  • vykazovanie opravných položiek na báze 12-mesačného a celoživotného Expected Credit Loss, pohľadávky v tzv. Stage 1, 2, 3
  • definícia defaultu; modelovanie Probability of Default, Exposure at Default, Loss Given Default
  • príklady na rôznych typoch portfólií (korporátne úvery, pohľadávky z kreditných kariet, hypotéky, leasingy, nakúpené dlhopisy a pod.)

Lektori

prof. RNDr. Ing. Michal Černý, Ph.D. (Vysoká škola ekonomická, Praha)

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

22. 03. 2018 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
 02/5787 3541
 

Harmonogram

prezentácia:                     8.45 h – 9.00 h
otvorenie seminára:         9.00 h
vyučovanie:                     9.00 h – 16.00 h

Cena

241 € bez DPH
289.2 € s DPH

Variabilný symbol

1647


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

pozrite si našu ponuku ubytovania
* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.