IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Riadenie aktív... / Solvency II: Executive summary  

Solvency II: Executive summary

Účastníci

Členovia predstavenstiev poisťovní, senior manažéri a manažéri poisťovní zodpovední za implementáciu Solvency II. 

Cieľ

Aktuálnou témou v poisťovníctve je regulácia Solvency II (resp. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES). V prvej časti seminára, získajú účastníci prehľad o zásadných zmenách v systéme riadenia rizík, posudzovaní solventnosti a v metódach oceňovania technických rezerv. Druhá časť seminára je zameraná na praktické aspekty riadenia implementácie Solvency II, t.j. hlavne zmien, týkajúcich sa vedenia projektu zavádzania Solvency II tak, aby požiadavky regulácie boli implementované s minimálnymi nákladmi pri súčasnej maximalizácii pozitívnych efektov pre poisťovňu. 

Obsah seminára

 • hrnutie základných princípov riadenia rizík
  • definícia rizika
  • cieľ riadenia rizík a proces riadenia rizík
  • cieľ regulácie finančného sektora
  • základné charakteristiky investícií
 • Úvod do Solvency II
  • ciele projektu Solvency II
  • Lamfalussy legislatívny proces
  • zavedenie Solvency II v ČR
  • piliere Solvency II
  • princíp posudzovania solventnosti
  • použité parametre
 • SCR (kapitálová požiadavka na solventnosť)
  • zásady sledovania solventnosti a frekvencia výpočtu SCR
  • prístupy k výpočtu SCR
  • Výpočet SCR pomocou štandardnej formule
   • obecné zásady výpočtu a jeho štruktúra
   • ovýpočet vybraných modulov a podmodulov
  • Výpočet SCR pomocou interného modelu
   • Use test
   • výhody nevýhody výpočtu SCR ppomocou štandardnej formuly x interného modelu
 • MCR (minimálna kapitaálová požiadavka)
  • Obecné zásady výpočtu
  • MCR pre neuniverzálna poisťovne
 • Technické rezervy
  • zásady výpočtu)
  • rezervy pre životné/neživotné poistné záväzky
 • ďalšie vybrané požiadavky
  • riadiaci a kontrolný systém
  • poisťovne v skupine
 • čo prinesie Solvency II?
  • dopady Solvency II na poisťovne/poistný sektor
  • zmeny vo vykonávaní dohľadu
  • reporting pre dohľad
 • proces implementácie Solvency IIh
  • zistenie miery zhody medzi požiadavkami Solvency II a skutočným fungovaním procesov v poisťovni
  • úlohy a zodpovednosti
  • IT sytémy, ktoré bude potrebné zaviesť
  • smernice, ktoré bude potrebné vypracovať
  • časový harmonogram impelementácie
  • návrh projektovej mapy
  • postup vzdelávania manažmentu a zamestnacov
  • problémy, ktoré sa pri impelementácii vyskytnú a ako ich riešiť
 • zavedenia interného modelu
  • návrh projektovej mapy
  • zodpovednosť povinnosť funkcie riadenia rizík a riadiaceho a kontrolného orgánu
  • proces schvaľovania ČNB
  • Prečo nechať vytvoriť a/alebo validovať model externými odborníkmi_
 • Zavedenie Solvency II s minimálnymi nákladmi
  • jednotlivé nákladové položky
  • alokácia celkových zdrojov (finančných, personálnych) na jednotlivé oddelenia
  • potrebné investície do IT, odborníkov
  • Kde je možné ušetriť?
  • Je výhodné počítať SCR pomocou štandardnej formule, alebo interného modelu?
 • Naše Know - How
  • o krok vpredu pred konkurenciou
  • identifikácia vhodných oblastí pre outsourcing
 • implementácia Solvency II – príklad z praxe poisťovne
  • Solvencvy II v rámci Enterprise Risk managementu
  • Praktické aspekty implementácie Solvency II
   • Corporate Governance
   • Risk Capital VaR Framework
   • Systém limitov
   • Náklady implementácie Solvency II
  • Prínosy implementácie Solvency II
 • zhrnutie a záver

Lektori

experti z českej konzultačnej spoločnosti 

Dĺžka trvania

1 deň

Garant

Ing. Monika Kovácsová
tel.: 02/5787 3538
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail