IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Právne aspekty... / Legislatívne zmeny zákona o verejnom obstarávaní  

Legislatívne zmeny zákona o verejnom obstarávaní

Účastníci

Seminár  je určený pre zamestnancov bánk, poisťovní, iných finančných inštitúcií ako aj ostatných firiem, ktorí sa dotýka zákon o verejnom obstarávaní.

Cieľ

Seminár oboznámi účastníkov s legislatívnymi zmenami zákona o verejnom obstarávaní.

Obsah seminára

 1. Nové limity a s tým súvisiaca úprava vnútorných smerníc a plánu VO
 2. Interná Smernica verejného obstarávania
 3. Novinky v zákazkách s nízkou hodnotou
 • Odporúčané postupy pri zákazkách s nízkou hodnotou vrátane zákaziek spolufinancovaných z európskych fondov
 • Možnosti elektronizácie zákaziek s nízkou hodnotou - využitie elektronizácie pri zákazkách s nízkou hodnotou (kedy sa oplatí elektronizovať celý proces malých zákaziek a kedy nie)
 • Zvýšenie finančných limitov od 1.6.2017 a po 1.11.2017
 • Opis predmetu zákazky, určenie predpokladanej hodnoty zákazky, určenie bežnej dostupnosti
 • Ako vyhlasujeme tento typ verejného obstarávania, aké povinnosti má verejný obstarávateľ pri vyhlásení zákazky
 • Ako vyhodnocujeme tento typ verejného obstarávania, povinnosti verejného obstarávateľa
 • Akú dokumentáciu zakladá verejný obstarávateľ do spisu pri tomto type verejného obstarávania
 • Navrhované zmeny v zákazkách s nízkou hodnotou a podlimitných zákazkách
 • Inštitút konfliktu záujmov - aktívna úloha verejného obstarávateľa, ktorý je povinný zabezpečiť, aby vo verejnom obstarávaní nedošlo ku konfliktu záujmov, vedúcemu k narušeniu alebo obmedzeniu hospodárskej súťaže alebo porušeniu princípu transparentnosti a princípu rovnakého zaobchádzania
 • Zainteresovaná osoba pre konflikt záujmov - osoba, ktorá pripravuje a vyhlasuje verejné obstarávanie, štatutár organizácie

     4. Register partnerov verejného sektora verzus ZNH s dôrazom najmä na jeho aplikáciu v podmienkach verejného obstarávateľa/obstarávateľa

 • Novinka od 1.2.2017, resp. povinnosti od 1.8.2017
 • Analýza zákona o registri partnerov z pohľadu povinnosti partnera a sankcie za nedodržanie povinnosti. Možné sankcie a riziká pri uzatvorení zmluvy s partnerom, ktorý nie je zapísaný v registri z pohľadu samosprávy. Povinnosť, resp. možnosť registrácie samospráv v registri partnerov verejného sektora
 • Zákonné povinnosti verejného obstarávateľa/obstarávateľa pri uzatváraní zmluvných vzťahov - kedy je povinnosť uzatvárať zmluvy len s partnermi verejného sektora
 • Analýza pozitívneho aj negatívneho vymedzenia partnera verejného sektora (kto má povinnosť byť registrovaný v registri)
 • Postup pri overovaní registrácie partnera v registri a počas plnenia zmluvy
 • Sankcie za porušenie za uzatvorenie zmluvy s dodávateľom, ktorý nie je registrovaný v registri

      5.  E-Komunikácia - očakávané zmeny elektronickej komunikácie

      6.  Zoznamy vedené ÚVO - nové zoznamy

      7.  Zákon č. 248/2017 Z.z. -rozšírenie výnimiek verejného obstarávania, zníženie administratívnej náročnosti, urýchlenie a zefektívnenie procesu VO, napr.

 • možnosť zadávania podlimitnej zákazky bez elektronického trhoviska aj na bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce
 • využitie tzv. jednoobálkového systému alebo zmena poradia vyhodnocovania dokumentov
 • redukovanie povinnosti vyhodnotiť splnenie podmienok účasti
 • využívanie už existujúcej evidencie referencií

Harmonogram

prezentácia:   8.45 h – 9.00 h

vyučovanie:   9.00 h – 16.00 h

Lektori

Ing. Helena Polónyi,lektorka patrí medzi vyhľadávaných lektorov v oblasti týkajúcej sa problematiky VO.

Dĺžka trvania

   1 deň

Cena

90 € bez DPH
108 € s DPH

Variabilný symbol

1626

Aktuálne termíny

13. 03. 2018 (Pozvánka)

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail