IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Poskytovanie úv... / Špecifiká ratingu a scoringu a ich využitie v rámci Basel II.  

Špecifiká ratingu a scoringu a ich využitie v rámci Basel II.

Účastníci

Zamestnanci bánk a iných finančných inštitúcií, ktorí sa zaoberajú ohodnocovaním bonity klientov. 

Cieľ

Oboznámiť účastníkov s problematikou prideľovania ratingu, vysvetliť rozdiel medzi ratingom a scoringom. Vysvetliť rozdiely medzi behaviorálnym a aplikačným scoringom a poskytnúť prehľad o používaných metódach credit scoringu, rozobrať kritériá efektívnosti používaných metód a poskytnúť návody, ako tieto kritériá aplikovať. Demonštrovať metódy na číselných príkladoch. 

Obsah seminára

 • matematicko – štatistické minimum
 • Rating
  • história ratingu a ratingové stupnice
  • vzťah ratingových stupníc a pravdepodobnosť zlyhania
  • matice prechodu a ich využitie
  • typy ratingu
  • proces ratingu
 • Credit Scoring
  • typy credit scoringu a ich podstata
  • aplikačný credit scoring
  • cieľ credit scoringu
 • používané štatistické metódy
  • lineárna regresia
  • logistická regresia
  • diskriminačná analýzy
  • neurónové siete
  • kvalifikačné stromy
 • posúdenie efektívnosti štatistických metód
 • požiadavky na vstupné dáta
 • riešenie praktického príkladu použitia štatistických metód
 • výhody a nevýhody credit scoringu
 • využitie ratingu a scoringu v rámci Basel II
  • koncept Basel II – tri piliere
  • rating a štandardizovaný (STA) prístup
  • Scoring a Internal Rating Based (IRB) prístup
   • princíp IRB prístupu
   • minimálne požiadavky na IRB prístupov
   • ratingové systémy v rámci IRB prístupu a požiadavky na ne kladené
   • definícia defaultu
   • rizikové parametre
   • požiadavky na dáta a dĺžky časových radov používaných k odhadu PD, LGD a CCF
   • funkcia rizikovej váhy
   • implementácia a validácia IRB prístupu
   • hodnotenie žiadosti na používanie IRB prístupu
 • zhrnutie a záver

Lektori

experti z konzultačnej spoločnosti z ČR 

Dĺžka trvania

3 dni 

Garant

Ing. Monika Kovácsová
tel.: 02/5787 3538
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail