IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Finančné trhy / Analýza dlhopisov – oceňovanie a účtovanie  

Analýza dlhopisov – oceňovanie a účtovanie

Účastníci

Zamestnanci bánk a iných finančných inštitúcií, ktorí pracujú s dlhopismi v útvaroch bankových a úverových obchodov a v učtárňach. Predpokladajú sa vstupné vedomosti z matematiky na úrovni ekonomickej univerzity, štandardné ovládanie práce s tabuľkovým procesorom MS EXCEL a základov účtovníctva. 

Cieľ

Vysvetliť rôzne faktory vplývajúce na cenu dlhopisov, prakticky naučiť účastníkov oceňovať a preceňovať dlhopisy, ako aj účtovať dlhopisy v súlade s aktuálnym znením opatrenia MF SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre banky, pobočky zahraničných bánk, NBS a ďalšie finančné inštitúcie. 

Obsah seminára

  • Oceňovanie dlhopisov a faktory vplývajúce na ich cenucena dlhopisu v deň emisie

        - cena dlhopisu v deň emisie
        - cena dlhopisu medzi výplatami kupónov
        - stanovenie efektívnej úrokovej miery
        - preceňovanie dlhopisov pomocou efektívnej úrokovej miery
        - oceňovanie dlhopisov s nepravidelným výnosom
        - oceňovanie dlhopisov držaných do splatnosti
        - oceňovanie dlhopisov určených na obchodovanie
        - REPO operácie
        - durácia (priemerná doba splatnosti)
        - konvexita

  • Využitie funkcií programu MS Excel pri oceňovaní a preceňovaní dlhopisov
  • Účtovanie dlhopisov

Lektori

skúsení lektori – odborník v oblasti obchodovania s cennými papiermi a odborník v oblasti účtovania cenných papierov 

Dĺžka trvania

3,5 dňa

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Ing. Mario Goliaš
tel.: 02/5787 3541
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail