Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci

 • Cena kurzu
  199.2€
 • Najbližší termín
  07. 12. 2021
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci

Ciele

Oboznámiť účastníkov s problematikou zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci, ktorá patrí k základným atribútom demokracie a prispieva k posilňovaniu úlohy právneho štátu. Všeobecne je inštitút zodpovednosti predmetom úpravy viacerých odvetví práva, či už práva správneho alebo trestného, ale aj občianskeho, pracovného, finančného a obchodného práva. Vyplýva to z predpokladu, že v každom právnom odvetví musí niesť právny subjekt následky za svoje protiprávne konanie, alebo nečinnosť, teda musí byť nositeľom právnej zodpovednosti. Pri výkone verejnej moci je príčinou vzniknutej škody nezákonné rozhodnutie alebo nesprávny úradný postup orgánu verejnej moci spôsobenej štátom alebo územnou samosprávou. Zodpovednými subjektmi pri náhrade škody poškodenému sú pri výkone verejnej moci orgány verejnej moci a pri výkone samosprávy orgány územnej samosprávy s právom regresnej náhrady voči škodcovi.

Účastníci

Seminár je určený pre zamestnancov Národnej banky Slovenska, notárov, exekútorov, sudcov, justičných čakateľov, prokurátorov, policajtov, zamestnancov štátnych orgánov (ministerstvá, iné ústredné orgány štátnej správy, okresné úrady), zamestnancov orgánov územnej samosprávy (obce a VÚC), verejnoprávnych inštitúcií, orgánov záujmovej samosprávy, ako aj pre fyzické osoby alebo právnické osoby, ktorým zákon zveril výkon verejnej moci.

Obsah seminára

 1. Právny rámec zákonov upravujúcich zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci, Ústava SR, zákon č. 514/2003 Z.z. a zákon č. 58/1969 Zb.
 2. Vecná príslušnosť orgánov konajúcich v mene štátu vo veci náhrady škody voči poškodenému
 3. Právne pojmy: orgán verejnej moci, výkon verejnej moci, nezákonnosť rozhodnutia a nesprávny úradný postup
 4. Rozsah zodpovednosti orgánov verejnej moci
 5. Predpoklady úspešného uplatnenia nároku na náhradu škody pri výkone verejnej moci od zodpovedného orgánu
 6. Predbežné prerokovanie nároku na náhradu škody orgánov verejnej moci voči poškodenému
 7. Žaloba o náhradu škody, procesný postup v súdnom konaní a vybraná judikatúra
 8. Premlčacie lehoty uplatnenia nároku na náhradu škody, subjektívna premlčacia lehota a objektívna premlčacia lehota, prerušenie plynutia premlčacích lehôt
 9. Spôsob a rozsah náhrady škody orgánom verejnej moci, rozdiely medzi uplatňovanými nárokmi, skutočná škoda, ušlý zisk a nemajetková ujma
 10. Regresná náhrada – SR voči orgánu verejnej moci a orgánu verejnej moci voči zamestnancovi, ktorý škodu spôsobil
 11. Ústredná evidencia uspokojených nárokov na náhradu škody a podaných žalôb o náhradu škody na súdoch, ktorú vedie Ministerstvo financií SR
 12. Prípady z právnej praxe a diskusia s kladením otázok na lektora

Lektori

JUDr. Tomáš Buzinger - špecialista na oblasť zodpovednosti za škody pri výkone verejnej moci

Dĺžka trvania

0,5 dňa (

Aktuálne termíny

07. 12. 2021 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719
 

Harmonogram

vyučovanie:               9.00 h – 13:00 h

Literatúra

Technická realizácia:

Seminár bude prebiehať on-line cez platformy Microsoft Teams, Zoom alebo Skype, ktoré umožňujú vzdialenú komunikáciu a zdieľanie vysielajúcej obrazovky. Ak účastníci nemajú na PC nainštalovaný MS Teams, Zoom alebo Skype, je možné použiť pripojenie  cez web.

Na pripojenie on-line postačuje štandardný web prehliadač a notebook, tablet alebo PC s reproduktormi/slúchadlami a mikrofónom.

Podrobnejšie informácie ohľadom pripojenia a priebehu školenia poskytneme prihláseným účastníkom pred konaním kurzu.

Cena

166 € bez DPH
199.2 € s DPH

Variabilný symbol

2278


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.