Aplikácia zákona o správnom konaní

 • Cena kurzu
  199.2€
 • Najbližší termín
  23. 03. 2023
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Aplikácia zákona o správnom konaní

Ciele

Oboznámiť účastníkov seminára s problematikou správneho poriadku v právnej praxi. Aplikácia a výklad jeho hmotnoprávnych a procesnoprávnych inštitútov, ktorého výsledkom je vydanie rozhodnutia adresovaného účastníkom správneho konania.

Účastníci

Seminár je určený pre zamestnancov Národnej banky Slovenska, komerčných bánk a odborných zamestnancov zo všetkých organizačných útvarov, v ktorých sa na rozhodovacie procesné konania aplikuje zákon č. 71/1967 Zb. zákon o správnom konaní (správny poriadok).

Obsah seminára

 1. Rozsah pôsobnosti
 2. Správny orgán – definícia
 3. Základné pravidlá správneho konania
 4. Príslušnosť správnych orgánov – vecná, miestna a funkčná
 5. Vylúčenie
 6. Účastník konania
 7. Zúčastnená osoba
 8. Začatie konania
 9. Podanie
 10. Priebeh správneho konania
 11. Doručovanie a lehoty
 12. Prerušenie konania
 13. Zastavenie konania
 14. Zisťovanie podkladov pre rozhodnutie
 15. Zabezpečenie priebehu konania
 16. Rozhodnutie
 17. Administratívne opatrenie
 18. Preskúmanie rozhodnutí
  • Riadne a mimoriadne opravné prostriedky
  • Súdny prieskum zákonnosti rozhodnutí
 19. Administratívny spis (vedenie, predloženie správnemu súdu)
 20. Výkon rozhodnutí
 21. Judikatúra
 22. Upozornenia na najčastejšie pochybenia správnych orgánov
 23. Prípady z právnej praxe a diskusia s kladením otázok na lektora

Lektori

JUDr. Tomáš Buzinger - špecialista na správne konanie

Dĺžka trvania

0,5 dňa

Aktuálne termíny

23. 03. 2023 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719
 

Harmonogram

vyučovanie:                                                            9.00 h – 13:00 h

Literatúra

Technická realizácia:

Seminár bude prebiehať on-line cez platformu MS Teams, ktorá umožňuje vzdialenú komunikáciu a zdieľanie vysielajúcej obrazovky. Ak účastníci nemajú na PC nainštalovaný MS Teams, je možné použiť pripojenie  cez web.

Na pripojenie on-line postačuje štandardný web prehliadač a notebook, tablet alebo PC s reproduktormi/slúchadlami a mikrofónom.

Podrobnejšie informácie ohľadom pripojenia a priebehu školenia poskytneme prihláseným účastníkom pred konaním podujatia.

Cena

166 € bez DPH
199.2 € s DPH

Variabilný symbol

2504


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.