Úprava písomností a jazyková kultúra (administratíva)

Úprava písomností a jazyková kultúra (administratíva)

Momentálne nie sú žiadne aktuálne termíny pre daný kurz. 

Školenie je možné si objednať na mieru. 

Ciele

Cieľom webinára je oboznámiť účastníkov s normalizovanou úpravou písomností a textov podľa aktuálne platných jazykových a technických noriem, a prispieť k zlepšeniu  jazykovej kultúry v písomnej a elektronickej komunikácii.

Účastníci

Webinár je určený najmä zamestnancom na pracovných pozíciách asistent, sekretárka, office manager, úradník, administratívny pracovník, recepčná, referent, copywriter a pod. A samozrejme pre všetkých, ktorých uvedená problematika zaujíma. 

Obsah seminára

Zámerom webinára je skvalitniť písomné komunikačné zručnosti účastníkov a poukázať na najčastejšie chyby a nesprávne výrazy v písomnom prejave. Účastníci budú mať možnosť precvičiť si problematiku používania vhodných jazykových prostriedkov s dôrazom na používanie cudzích slov, anglicizmov i čechizmov prostredníctvom interaktívnych cvičení. Školenie sa tiež zameria na úpravu a štýl elektronickej pošty,
a s tým spojenú netiketu.

Úprava písomností
► spoznáte normalizovanú úpravu úradných, interných a osobných listov podľa STN 01 6910 zohľadňujúcej ISO a EN;
► naučíte sa upravovať písomnosti podľa platných technických a jazykových noriem;
► zdokonalíte si písomný prejav v tlačenej aj elektronickej forme;
► oboznámite sa s pravidlami písania textových údajov a s najčastejšími chybami a výrazmi, ktoré sa v písomnom prejave objavujú;
► budete vedieť v akých zdrojoch hľadať, aby ste pripravili kvalitné písomnosti a maily.

Jazyková kultúra
► získate prehľad ako písať interpunkciu, značky, skratky, špeciálne znaky, zátvorky, dátumy, tituly, čísla telefónov,...;
► odhalíte potenciál typografie v písomnom prejave a jej základné pravidlá;
► naučíte sa spracovať interné písomnosti (pozvánky, zápisy z porád, pracovné cesty, ...) na úrovni;
► spoznáte súčasné trendy pri úprave a štýle elektronickej pošty a osvojíte si pravidlá elektronického etického kódexu – netikety.

Na webinári sa budeme radi venovať Vašim otázkam. Stačí ich vpísať do on-line prihlášky v časti „Váš odkaz pre nás“. Prípadne ich môžete zaslať mailom najneskôr 7 dní pred realizáciou školenia: vladimira.jackova@bv-nbs.sk.

Lektori

odborná školiteľka

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751