Stresmanažment

Garancia dobrého výkonu a prevencia "syndrómu vyhorenia"

Ciele

Cieľom semináru je objasniť podstatu a význam stresu pre rozvoj ľudstva, rozlíšenie typov stresu - kvantitatívne a kvalitatívne prehĺbiť a rozšíriť doterajšie vedomosti a zručnosti účastníkov z oblasti psychológie osobnosti a  vplyvu dlhodobého stresu na  fyzické a psychické zdravie. A tiež oboznámiť účastníkov s významom  timemanagementu, ako jednej z možností predchádzania stresu a umožniť účastníkom nacvičiť si konkrétne  techniky  na zvládanie stresu. Po absolvovaní tréningu budú účastníci poznať nielen svoj hodnotový systém, ale aj svoje stresory  v osobnom a pracovnom živote a budú schopní využívať vhodné  techniky na predchádzanie / zvládanie stresu.

Účastníci

Všetci zamestnanci bánk a pobočiek zahraničných bánk, poisťovní a firiem, ktorí sú denne pod určitým stresom v práci a chcú sa dozvedieť, čo je  podstatou a významom stresu pre rozvoj ľudstva, ako rozlišujeme typy stresu. Majú záujem rozšíriť a prehĺbiť svoje doterajšie vedomosti a zručnosti účastníkov z oblasti psychológie osobnosti a  vplyvu dlhodobého stresu na fyzické a psychické zdravie človeka. Zároveň sa oboznámiť s formami časového manažmentu, ako jednej z možností ako predchádzať stresu. Seminár tiež umožní účastníkom nacvičiť si konkrétne  techniky  na zvládanie stresu.

Obsah seminára

Čo je stres?

  • Eustres a distres
  • Stresory  - psychosociálne

-  enviromentálne

-  fyzikálne

-  epidemiologické

  • Odolnosť voči stresu  (dotazník)
  • Stresory na pracovisku

Ako sa naučiť  manažovať stres v živote a práci?

  • Rozpoznajte varovné signály excesívneho stresu
  • Ako redukovať stres? (praktické návody)
  • Nezdravé spôsoby zvládania stresu
  • Stresmanažment a konfliktmanažment
  • Správne a účinné stratégie predchádzania / zvládania stresu

Čo je „burnout“ - vyhorenie?  - prístup „ 3R“

  • Emocionálne stresory   

Správne a účinné stratégie predchádzania / zvládania stresu

Wellness - pohoda - praktický nácvik techník na zvýšenie stresovej tolerancie a uvoľnenia v strese

Individuálny antistresový program

Vyhodnotenie a záver tréningu               

Lektori

skúsená elktorka s viac ako 22 ročnými skúsenosťami z praxe

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751