Spoločenský protokol, biznis protokol a základy diplomatického protokolu

Spoločenský protokol, biznis protokol a základy diplomatického protokolu

Ciele

Zdokonalenie osobného imidžu v profesionálnom vystupovaní, oboznámenie sa so základnými zásadami etikety, spoločenského protokolu, biznis protokolu a diplomatického protokolu. Poznať základné odlišnosti v správaní a vystupovaní vo vybraných krajinách.

Účastníci

Zamestnanci, ktorí si chcú zvýšiť sociálne a prezentačné zručnosti a svoju odbornosť doplniť o formálnu  stránku, najmä manažéri z bankového a finančného  prostredia, vedúci pracovníci v oblasti obchodu, podnikateľskej sféry, zamestnanci sekretariátov prichádzajúci do kontaktu s domácimi a zahraničnými partnermi.

Obsah seminára

Teoretický úvod

 • Biznis protokol, spoločenská etiketa, diplomatický protokol – základná terminológia.
 • Premeny pravidiel etikety, tradičné a nové prvky.
 • Všeobecné štandardy slušnosti a slušnej komunikácie.
 • Osobný imidž a jeho vplyv na vlastné profesionálne uplatnenie ako reprezentanta firmy.

 

Etiketa pri prijímaní návštev a obchodných stretnutiach  v súlade s protokolom

 • Estetika zovňajšku: význam prvého dojmu, úprava vzhľadu – zásady a kritéria v pracovnom a spoločenskom prostredí, pestovanie vzhľadu a jeho význam v kontakte s ľuďmi.
 • Verbálne a neverbálne pozdravenie, reč tela.
 • Podávanie rúk, bozky, spôsoby predstavovania sa.
 • Vhodné oslovovanie, akademické tituly a hodnosti, rozdiel v oslovovaní slečna a pani.
 • Používanie vizitiek podľa protokolu, skratky a ich význam.
 • Zasadací poriadok pri pracovnej návšteve a rokovaní.
 • Rokovacia miestnosť, občerstvenie.
 • Vizitky, pozvánky, návštevy, dávanie a prijímanie darov, kvetov,  oslovovanie, tykanie, vykanie, sprevádzanie hostí, podávanie občerstvenia, nápojov . . .
 • Pracovný obed, zásady organizovania pracovného obeda, tvorba zasadacieho poriadku, výber menu.
 • Etiketa stolovania - povinnosti hostiteľa a formality.
 • „Small talk“, prípitok a príhovor.
 • Ukončenie rokovania, rozlúčka s obchodným partnerom.

 

Vybrané spoločenské a kultúrne  podujatia

 • Spoločenské podujatia a ich význam v pracovných a mimopracovných vzťahoch.
 • Zásady odievania na spoločenské a kultúrne podujatia, predpísané oblečenie.
 • Povinnosti a pravidlá správania sa na vybraných spoločenských podujatiach.
 • Príprava a organizácia spoločenských podujatí,
 • Pozvánky, čo má pozvánka obsahovať.
 • Čítanie pozvánok, význam skratiek a termínov.
 • Ako prijať, či odmietnuť pozvanie.
 • Etiketa hostiteľa a hosťa.

 

BIZNIS PROTOKOL – profesionálne správanie a vystupovanie

 • Imidž manažéra.
 • Pracovné návštevy a rokovania.
 • Konvencie v profesionálnom správaní a vystupovaní.
 • Prvé kontakty - verbálny a neverbálny pozdrav, podávanie rúk
 • Privítanie, predstavovanie – priame a sprostredkované treťou osobou
 • Práca s vizitkami – typy vizitiek, odovzdávanie a prijímanie vizitiek, skratky na vizitkách
 • Oslovovanie, používanie titulov.
 • Sprevádzanie, dary – odovzdávanie a prijímanie darov.
 • Telefonická komunikácia z pohľadu pravidiel správania sa.
 • Etiketa na služobnej ceste, zasadací poriadok v aute.

Základy diplomatického protokolu

 • Základné teoretické východiská.
 • Pojem diplomatický protokol, poslanie a význam diplomatického protokolu.
 • Spoločenské podujatia v diplomatickej praxi a skúsenosti z diplomatickej praxe.
 • Diplomatický protokol, jeho podstata a význam v diplomatickej praxi.
 • Protokolárne formality a diplomatický ceremoniál.
 • Protokolárne poradie predstaviteľov Slovenskej republiky a iných významných inštitúcií.

 

Odlišnosti spoločenskej etikety a protokolu v krajinách Európy, Ázie, USA

Najčastejšie nehody, prehrešky a ako si s nimi poradiť

Najvýznamnejšia literatúra určená ku štúdiu

Lektori

Profesionálna lektorka s bohatými skúsenosťami získané počas viac ako 30 ročnej praxe.

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751