STRES - fenomén súčasnej doby

  • Cena kurzu
    96€
  • Najbližší termín
    26. 01. 2022
  • Na stiahnutie
    Pozvánka

STRES - fenomén súčasnej doby

Ciele

Oboznámiť účastníka so základnými teoretickými poznatkami o strese ako fenoméne súčasnej doby. Zároveň získajú účastníci poznatky o tom ako pracovať so stresom a eliminovať jeho nežiadúce pôsobenie na ľudský organizmus. 

Účastníci

Na podujatí sú vítaní všetci, ktorých téma zaujíma a radi by pracovali na svojom rozvoji. 

Obsah seminára

Ak chceme začať pracovať na svojej spôsobilosti zvládať stresové situácie, „vedieť“, čo mám robiť, nestačí. Musím týmito vedomosťami začať reálne žiť.

 

Stresu a z neho vyplývajúcich záťažových situácií je vystavený prakticky každý z nás. Tzv. dobrý stres jedinca aktivizuje, naopak, distres škodí ľudskému organizmu a človeku spôsobuje nemalé zdravotné problémy. I tieto aspekty súvisiace s teóriou stresu, vrátane možností jeho eliminovania, budú náplňou interaktívneho webinára v podaní skúsenej zdravotníčky a lektorky Tatiany Rapčíkovej.

 

Agenda webinára:

►    Stres a stresory - základná charakteristika, klasifikácia, symptomatológia.

►    Vplyv stresu na ľudský organizmus, psychosomatické ochorenia.

►    Akútna stresová reakcia, posttraumatická stresová porucha.

► Spôsoby zvládania stresu, copingové stratégie – tipy, rady, odporúčania.

Lektori

doc. PhDr. Mgr. Tatiana Rapčíková, PhD. je skúsená zdravotníčka, ktorá pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Fakulte zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici. Ako zdravotnícky pracovník má bohaté praktické skúsenosti z prostredia zdravotníckych zariadení, vrátane konfrontácie s náročnými, stres navodzujúcimi situáciami, o ktoré počas starostlivosti o pacientov nie je núdza. V jej profesionálnom portfóliu sú zastúpené predmety zamerané na kreovanie odborných vedomostí študentov i na formovanie ich morálnych vlastností. V rámci predmetu klinická psychológia pomáha študentom nielen rozpoznať, ale hlavne riešiť náročné udalosti predstavujúce súčasť profesionálnej zdravotníckej praxe i realitu každodenného života.

Od roku 2020 spolupracuje so spoločnosťou Better Future, s.r.o. & www.reziliencia.sk ako odborníčka na oblasť zvládania záťažových a stresových situácií. Jej rozvojové aktivity sú hodnotené veľmi pozitívne práve vďaka množstvu praktických skúseností, ktoré dokáže zapracovať do prípadových štúdií. Účastníci tak odchádzajú obohatení o praktické odporúčania ako lepšie zvládať záťažové situácie.

V minulosti realizovala rozvojové programy pre rôzne kategórie zdravotníckych pracovníkov. Svoje odborné vedomosti pravidelne zdieľa aj na domácich i medzinárodných vedeckých konferenciách. Taktiež sa venuje publikačnej činnosti.

Dĺžka trvania

On-line interaktívny webinár v rozsahu 0,5 dňa.

Aktuálne termíny

26. 01. 2022 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751
 

Harmonogram

9.00 - 12.00

|Technické zabezpečenie| 

Podujatie sa bude realizovať cez MS Teams. Pred konaním budú účastníkom zaslané pozvánky s odkazom na pripojenie. 

Cena

80 € bez DPH
96 € s DPH

Variabilný symbol

2326

Miesto konania

ONLINE seminárPrihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.