Rozvoj analytických zručností

Rozvoj analytických zručností

Ciele

Cieľom seminára je okrem definície pojmov analytické zručnosti a analytické schopnosti naučiť účastníkov techniky získavania údajov, informácií a faktov potrebných pre identifikáciu a analýzu problémov v rámci interpersonálnej komunikácie.

Účastníci

Všetci zamestnanci bánk a pobočiek zahraničných bánk, poisťovní a  firiem, ktorí si chcú zvýšiť úroveň analytických zručností do takej miery, aby boli schopní profesionálne identifikovať, analyzovať a riešiť problémy v praxi, využívať efektívne metódy a techniky, a tak poskytovať efektívne a profesionálne rady spolupracovníkom.

Obsah seminára

  1. rozšíriť vedomosti a zručnosti účastníkov v oblasti interpersonálnej komunikácie
  2. identifikovať vlastný komunikačný štýl účastníkov vo vzťahu k analytickým schopnostiam
  3. princípy efektívnej komunikácie a jej profesionálne využívanie pre komunikáciu so spolupracovníkmi
  4. nácvik konkrétnych komunikačných techník (kladenie otázok, objektivizácia a overovanie faktov, sumarizácia)
  5. vedenie osobných a telefonických rozhovorov
  6. cvičenia - modelové situácie s videozáznamom a následnou analýzou
  7. sebareflexia a spätná väzba
  8. dotazníky (Komunikačný štýl – Kolb)
  9. riadená diskusia a výmena skúseností

Lektori

medzinárodne certifikovaný tréner, konzultant a hodnotiteľ

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751