Komunikačné zručnosti II

Komunikačné zručnosti II

Ciele

Získanie potrebných zručnosti pri príprave, realizácii a riadení komunikačných situácií, vytvoriť prepojenia získaných poznatkov a zručností na príkladoch z praxe v tréningových situáciách. K cieľom programu patrí vyladenie verbálnej a neverbálnej zložky prejavu, budovanie dôveryhodnosti, riadenie dynamiky prejavu. Poznanie významu prepojenia základov rétoriky, nástrojov jazyka, reči a ďalších výrazových prostriedkov aj z aspektu zvyšovania vlastnej kvality, ale aj z aspektu reprezentácie svojej banky na verejnosti i smerom k riadeným pracovníkom. Jazyková a komunikačná kultúra je významným motivačným faktorom vo všetkých rovinách a program má jeden z cieľov takéto vnímanie posilniť.

Účastníci

Program je určený pre všetkých pracovníkov NBS, ako aj pracovníkov komerčných bánk, ktorí riadia široké spektrum situácií profesionálnej komunikácie a reálne sa týchto situácií zúčastňujú. Program pomáha zvýšiť kvalitu a sebaistotu účastníkov, identifikuje najčastejšie chyby a problémy v profesionálnej komunikácii aj s nástrojmi ich prevencie a odstraňovania. Kľúčové prvky distribúcie informácií, riadenia rozhovoru, určovania tém a eliminácie konfliktných situácií využijú účastníci pri prvokontakovej komunikácii s klientmi a vonkajším prostredím, pri obchodných rozhovoroch a rôznych prezentáciách, ale aj pri riadení komunikačných situácií v procesoch interpersonálnej komunikácie. Všetky témy a okruhy programy sú dominantne orientované na reálnu prax.

Obsah seminára

  • monológ, dialóg:koordinácia hlasu, mimiky a gestikulácie; monotónnosť, nudnosť a ich eliminácia;zvládnutie hlasových porúch (fonasténia, hlasová neuróza, koktanie, prerieknutie, poruchy spôsobené premáhaním hlasu);
  • špecifická manažérska rétorika;
  • rétorické cvičenia;
  • význam kritiky, pochvaly, hodnotenia, motivácie v komunikácií;
  • spisovný jazyk – slovná zásoba a jej kvalita, etymológia slov, metafory, euforizmy, gradácia textu, rečnícka otázka, rečnícka pauza, rétorická koordinácia s didaktickými prostriedkami, rétorická sebareflexia;
  • hlasové a rečové cvičenia, cvičenia prejavov, odhaľovanie chýb;
  • jazykové prostriedky – jazyk a reč; štylistika a lexika; tempo; rytmus; melódia a prízvuk textu; dávkovanie textu; rečnícke prostriedky  - emfatické, dramatické, ozdobné a názorné; expresíva; chybné rečové prostriedky;
  • modelové situácie, diskusia.

Lektori

odborník na problematiku profesionálnej komunikácie, vyjednávania, prezentačných techník, riadenia ľudí, etc.

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751