Komunikačné zručnosti I

Komunikačné zručnosti I

Ciele

Získanie potrebných zručnosti pri príprave, realizácii a riadení komunikačných situácií, vytvoriť prepojenia získaných poznatkov a zručností na príkladoch z praxe v tréningových situáciách. K cieľom programu patrí vyladenie verbálnej a neverbálnej zložky prejavu, budovanie dôveryhodnosti, riadenie dynamiky prejavu. Poznanie významu prepojenia základov rétoriky, nástrojov jazyka, reči a ďalších výrazových prostriedkov aj z aspektu zvyšovania vlastnej kvality, ale aj z aspektu reprezentácie svojej banky na verejnosti i smerom k riadeným pracovníkom. Jazyková a komunikačná kultúra je významným motivačným faktorom vo všetkých rovinách a program má jeden z cieľov takéto vnímanie posilniť.

Účastníci

Program je určený pre všetkých pracovníkov NBS, ako aj pracovníkov komerčných bánk, ktorí riadia široké spektrum situácií profesionálnej komunikácie a reálne sa týchto situácií zúčastňujú. Program pomáha zvýšiť kvalitu a sebaistotu účastníkov, identifikuje najčastejšie chyby a problémy v profesionálnej komunikácii aj s nástrojmi ich prevencie a odstraňovania. Kľúčové prvky distribúcie informácií, riadenia rozhovoru, určovania tém a eliminácie konfliktných situácií využijú účastníci pri prvokontakovej komunikácii s klientmi a vonkajším prostredím, pri obchodných rozhovoroch a rôznych prezentáciách, ale aj pri riadení komunikačných situácií v procesoch interpersonálnej komunikácie. Všetky témy a okruhy programy sú dominantne orientované na reálnu prax.

Obsah seminára

  • základné rozdiely medzi hovorovou rečou a profesionálnou riadenou komunikáciou;
  • osobnosť , prvý dojem, zovňajšok, sebaistota, dôveryhodnosť;
  • bariéry a ich prekonávanie, zvládnutie stresu a trémy;
  • konverzácia a jej riadenie;
  • znalosť témy, odbornosť, príprava, zákl. štruktúra, určenie časového rozsahu a kľúčovej témy, ako a čím začať;
  • otvorenie vždy len jednej témy, ukončenie témy, zvládnutie únikov od témy;
  • diskusia –  časové riadenie diskusie, spustenie a ukončenie, ako vyhradiť čas pre diskusiu, ako zvládať nepríjemné otázky, spôsoby parafrázovania, chyby;
  • riadenie času komunikácie v rôznych situáciách, určenie prestávky - úvod do elektronickej komunikácie;
  • pomocné materiály - pracovné zošity.

Lektori

odborník na problematiku profesionálnej komunikácie, vyjednávania, prezentačných techník, riadenia ľudí, etc.

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751