Asertívna komunikácia

Asertívna komunikácia

Ciele

Cieľom semináru je oboznámiť účastníkov s podstatou asertívneho správania a komunikácie, ktoré sú významnými prostriedkami sebapresadenia, presadenia svojich záujmov bez agresie a ponižovania druhej strany, a umožňujúceho dosiahnuť stanovené ciele bez konfliktov.

Účastníci

Seminár je určený pre všetkých pracovníkov NBS, ako aj pracovníkov komerčných bánk, ktorí majú záujem oboznámiť sa s asertívnymi technikami a možnosťami ich využitia v procese komunikácie.

Maximálny počet účastníkov v skupine je 12.

Obsah seminára

Seminár je zameraný na pochopenie základov asertívneho správania, nástrojov a techník. Súčasťou semináru sú aj modelové cvičenia použiteľné v rôznych komunikačných situáciách.  

  • Základné rozdiely medzi hovorovou rečou a profesionálnou riadenou komunikáciou.
  • Osobnosť, prvý dojem, zovňajšok, sebaistota, dôveryhodnosť, znalosť témy, konverzácia a jej riadenie.
  • Pôsobenie hlasu, slov, neverbálnych signálov - najčastejšie chyby a ich eliminácia.
  • Prekonávanie vonkajších znakov trémy a stresu - mimické, artikulačné a dychové cvičenia.
  • Problematika čistoty prejavu, odbornej terminológie, schopnosti konkretizácie a vecnosti, logická stavba prejavu.
  • Spisovný jazyk - najčastejšie chyby a ich prekonávanie.
  • Presadenie svojich záujmov bez ponižovania, podceňovania, zosmiešňovania druhého - posilnenie sebaistoty. Manipulatívne správanie, asertívne manipulačné techniky pri riadení komunikácie, určenie a uzatváranie témy, zamedzenie odklonu od témy.
  • Zvládnutie konfliktných situácií, agresie, nátlaku, stresu.

Lektori

PhDr. Alexander GERIČ, odborník na problematiku profesionálnej komunikácie, vyjednávania, prezentačných techník, riadenia ľudí, etc. Pôsobí v AG ŠTÚDIO GERIČ, spol. s.r.o.

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751