Ako zvládnuť nežiaduce javy na pracovisku

Ako zvládnuť nežiaduce javy na pracovisku

Ciele

Oboznámiť účastníkov ako rozpoznať a zvládnuť nežiaduce javy na pracovisku:mobbingbossing. Účastníci získajú informácie o nežiaducich javoch, ktoré môžu postihnúť tímy. Tieto javy budú schopní identifikovať a oboznámia sa s cestami a možnosťami ako sa s nimi na pracovisku vysporiadať.

Účastníci

Zamestnanci Národnej banky Slovenska, komerčných bánk, poisťovní a iných finančných inštitúcií na pracovných pozíciách manažér, vedúci oddelenia, vedúci tímu, zamestnanec personálneho útvaru a každý, kto má záujem dozvedieť sa niečo nové v tejto oblasti. Maximálny počet účastníkov v skupine je 12.

Obsah seminára

Mobbing,  bossing a iné nežiaduce javy vo firmách a tímoch

 • Mobbing a bossing – definícia pojmov a  správania
 • Sme ohrození? čo hovorí štatistika
 • Formy násilia na pracovisku
 • Negatívne vplyvy mobbingu a bossingu
 • Výkonnosť a lojalita s firmou
 • Zdravie ľudí a dlhodobé následky

Vonkajšie a vnútorné činitele podporujúce mobbing a bossing

 • Pracovná klíma a stres
 • Kto je mobber? (typické charakteristiky)
 • Kto môže byť mobbovaný? (typické charakteristiky)
 • Príčiny vzniku nežiaducich javov
 • Firemné prvky podporujúce rozvoj mobbingu a bossingu
 • S čím sa stretávame? Modelové situácie z praxe účastníkov

Ako z toho von? – zvládanie nežiaducich javov

 • Riešenie nežiaducich javov: úloha vedúcich tímov a personálnych útvarov
 • Komunikácia a mediácia

Možnosti v oblasti prevencie a legislatíva

 • Firemná kultúra a hodnoty firmy
 • Komunikačné kanály a cesty riešenia – ako ich definovať?
 • Kto môže byť firemný ombudsman?
 • Základné legislatívne normy upravujúce mobbing a bossing

Plán osobného rozvoja  s orientáciou na zvládanie nežiaducich javov

 

Metódy a prístupy využívané na tréningu: rámcovanie – výklad  (základné východiská k danej problematike), individuálna a skupinová práca , diagnostické techniky – dotazníky, moderovaná diskusia

a individuálny plán rozvoja.

Lektori

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751