Ako efektívne zvládať stres

Ako efektívne zvládať stres

Ciele

Po absolvovaní tréningu budú účastníci poznať nielen svoj hodnotový systém, ale aj svoje stresory v osobnom a pracovnom živote a budú schopní využívať vhodné techniky na predchádzanie / zvládanie stresu.

Účastníci

Všetci zamestnanci bánk a pobočiek zahraničných bánk, poisťovní a firiem, ktorí sú denne pod určitým stresom v práci a chcú sa dozvedieť, čo je  podstatou a významom stresu pre rozvoj ľudstva, ako rozlišujeme typy stresu. Majú záujem rozšíriť a prehĺbiť svoje doterajšie vedomosti a zručnosti účastníkov

z oblasti psychológie osobnosti a  vplyvu dlhodobého stresu na fyzické a psychické zdravie človeka. Zároveň sa oboznámiť s formami časového manažmentu, ako jednej z možností ako predchádzať stresu.

Seminár tiež umožní účastníkom nacvičiť si konkrétne  techniky  na zvládanie stresu.

Obsah seminára

Čo je stres?

            Eustres a distres

            Stresory -   psychosociálne

                        -   enviromentálne

                        -   fyzikálne

                       -    epidemiologické

            Odolnosť voči stresu  (dotazník)

            Stresory na pracovisku

 

Ako sa naučiť  manažovať stres v živote a práci?

            Rozpoznajte varovné signály excesívneho stresu

            Ako redukovať stres? (praktické návody)

            Nezdravé spôsoby zvládania stresu

            Stresmanažment a konfliktmanažment

            Správne a účinné stratégie predchádzania / zvládania stresu

 

Základy časového manažmentu

            Biorytmus, zlodeji času, stanovovanie priorít

            Eisenhowerov princíp, ABC analýza

 

Čo je „burnout“ - vyhorenie?  - prístup „ 3R“

            Emocionálne stresory

            Individuálny antistresový program

 

Wellness - pohoda - praktický nácvik techník na zvýšenie stresovej tolerancie a uvoľnenia v strese

 

Vyhodnotenie a záver tréningu          

Lektori

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751