Strategický a procesný kontroling pre poisťovne

Strategický a procesný kontroling pre poisťovne

Ciele

Cieľom seminára rozšíriť a prehĺbiť vedomosti účastníkov z oblasti kontrolingu ako koordinačnej a informačnej podnikateľskej filozofie zabezpečujúcej dlhodobú finančnú stabilitu a istotu poisťovne a naučiť ich, ako túto filozofiu efektívne využívať v praxi. 

Účastníci

Manažéri, vedúci pracovníci a vlastníci procesov, ktorí vstupujú do rozhodovacích procesov a podieľajú sa na podnikateľskom riadení poisťovne. Zamestnanci poisťovní, ktorí pracujú na útvaroch strategického riadenia, riadenia procesov, plánovania, kontrolingu a manažérskeho reportingu. 

Obsah seminára

 • Systémový pohľad na kontroling
  • podstata, význam a ciele kontrolingu
  • bariéry kontrolingu, riadenia výkonnosti a procesov zdieľania a využívania informácií v poisťovni
  • prierez metodikami využívanými v rámci moderného kontrolingu – Balanced Scorecard, EFQM Excellence Model, Six Sigma, Activity-Based Costing
 • Stratégia a strategický kontroling
  • strategický manažment v prostredí poisťovní
  • kritické faktory úspechu pre poisťovňu a ich väzba na stratégiu, ciele a KPI
  • strategický kontroling metódou Balanced ScoreCard
  • software riešenia pre strategický kontroling a strategické riadenie výkonnosti poisťovne
 • Procesné riadenie a procesný kontroling
  • podstata a prínosy procesného riadenia,
  • prepojenie procesného riadenia a stratégie
  • meranie a riadenie výkonnosti procesov v poisťovniach
  • OLAP reporting a manažérsky informačný systém
 • Plánovanie a hodnotenie
  • funkcia plánovania a hodnotenia v procese kontrolingu
  • prístupy k tvorbe plánov a rozpočtov
  • vzájomné súvislosti plánovania, kontrolingu, odmeňovania a motivácie

Počas seminára sú realizované praktické cvičenia, workshopy a ukážky v software nástrojoch pre kontroling v poisťovniach, tak, aby bol podporený praktický rozmer prednášaných oblastí. 

Lektori

experti z konzultačnej spoločnosti 

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 0915 720 043