Štandardy aktuárskej práce

Štandardy aktuárskej práce

Ciele

Oboznámiť účastníkov s existujúcimi štandardami aktuárskej práce, ktorými sa riadi držiteľ aktuárskej funkcie, alebo iný zamestnanec, ktorý vykonáva aktuársku funkciu. Vzorové ukážky implementácie aktuárskych štandardov v praxi.

Účastníci

Zamestnanci poisťovní, ktorí vykonávajú najmä aktuársku funkciu alebo funkciu riadenia rizík, alebo riadiaci pracovníci a manažéri poisťovní, ktorí sú prijímateľmi aktuárskych správ a analýz, si potrebujú rozšíriť vedomosti a zručnosti pri aplikácii regulácie Solventnosť II (smernica 2009/138/ES) a s s ňou súvisiacimi predpismi. Štandardy na Slovensku vytvára a schvaľuje Slovenská spoločnosť aktuárov na základe európskych štandardov alebo medzinárodných aktuárskych štandardov.

Seminár je vhodný aj pre odborných pracovníkov z iných útvarov so záujmom rozšíriť si vedomosti v uvedenej oblasti.

Obsah seminára

 • Legislatívne vymedzenie obsahu práce aktuára, resp. aktuárskej funkcie. Vysvetlenie obsahu štandardov aktuárskej práce.
  • Povinný štandard SSA č. 1 – Všeobecné aktuárske postupy
  • Povinný štandard SSA č. 2 - Finančná analýza schém dôchodkového zabezpečenia – úvod
  • Povinný štandard SSA č. 3 - Aktuárska prax vo vzťahu k IAS 19 Zamestnanecké požitky – úvod
  • Povinný štandard SSA č. 4 - Správa aktuárskej funkcie podľa smernice 2009/138/ES
  • Povinný štandard SSA č. 5 - Aktuárska prax vo vzťahu k Procesu ORSA podľa smernice 2009/138/ES
  • Slovník použitých termínov v Povinných štandardoch

Lektori

skúsený odborník v oblasti aktuárstva a riadenia rizík v poisťovniach

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719