Štandardy aktuárskej práce

 • Cena kurzu
  246€
 • Najbližší termín
  08. 12. 2022
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Štandardy aktuárskej práce

Ciele

Oboznámiť účastníkov s existujúcimi štandardami aktuárskej práce, ktorými sa riadi držiteľ aktuárskej funkcie, alebo iný zamestnanec, ktorý vykonáva aktuársku funkciu. Vzorové ukážky implementácie aktuárskych štandardov v praxi.

Účastníci

Zamestnanci poisťovní, ktorí vykonávajú najmä aktuársku funkciu alebo funkciu riadenia rizík, alebo riadiaci pracovníci a manažéri poisťovní, ktorí sú prijímateľmi aktuárskych správ a analýz, si potrebujú rozšíriť vedomosti a zručnosti pri aplikácii regulácie Solventnosť II (smernica 2009/138/ES) a s s ňou súvisiacimi predpismi. Štandardy na Slovensku vytvára a schvaľuje Slovenská spoločnosť aktuárov na základe európskych štandardov alebo medzinárodných aktuárskych štandardov.

Seminár je vhodný aj pre odborných pracovníkov z iných útvarov so záujmom rozšíriť si vedomosti v uvedenej oblasti.

Obsah seminára

 • Legislatívne vymedzenie obsahu práce aktuára, resp. aktuárskej funkcie. Vysvetlenie obsahu štandardov aktuárskej práce.
  • Povinný štandard SSA č. 1 – Všeobecné aktuárske postupy
  • Povinný štandard SSA č. 2 - Finančná analýza schém dôchodkového zabezpečenia – úvod
  • Povinný štandard SSA č. 3 - Aktuárska prax vo vzťahu k IAS 19 Zamestnanecké požitky – úvod
  • Povinný štandard SSA č. 4 - Správa aktuárskej funkcie podľa smernice 2009/138/ES
  • Povinný štandard SSA č. 5 - Aktuárska prax vo vzťahu k Procesu ORSA podľa smernice 2009/138/ES
  • Slovník použitých termínov v Povinných štandardoch

Lektori

Ing. Mária Kamenárová, PhD., FRM, skúsená odborníčka v oblasti aktuárstva a riadenia rizík v poisťovniach s 20-ročnou praxou, podpredsedníčka Slovenskej spoločnosti aktuárov a členka Výkonného výboru Európskej spoločnosti aktuárov v Bruseli

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

08. 12. 2022 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719
 

Harmonogram

vyučovanie:                     9.00 h – 16.00 h

Literatúra

Technická realizácia:

Seminár bude prebiehať on-line cez platformy Microsoft Teams, Zoom alebo Skype, ktoré umožňujú vzdialenú komunikáciu a zdieľanie vysielajúcej obrazovky. Ak účastníci nemajú na PC nainštalovaný MS Teams, Zoom alebo Skype, je možné použiť pripojenie  cez web.

Na pripojenie on-line postačuje štandardný web prehliadač a notebook, tablet alebo PC s reproduktormi/slúchadlami a mikrofónom.

Podrobnejšie informácie ohľadom pripojenia a priebehu školenia poskytneme prihláseným účastníkom pred konaním kurzu.

Cena

205 € bez DPH
246 € s DPH

Variabilný symbol

2466


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.