Poistenie zodpovednosti za škodu

 • Cena kurzu
  120€
 • Najbližší termín
  13. 03. 2018
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Poistenie zodpovednosti za škodu

Ciele

Cieľom seminára je charakterizovať poistenie zodpovednosti za škodu v legislatívnom kontexte, definovať jednotlivé typy poistenia zodpovednosti za škodu, rozsah krytia, výluky pri poistení a pod.  s poukázaním na príklady z praxe.

Účastníci

Seminár je vhodný pre sprostredkovateľov finančného trhu, zamestnancov poisťovní a finančných inštitúcií v sektore poistenia, ako aj všetkých, ktorí pre svoju prácu potrebujú ozrejmiť a vysvetliť danú problematiku.

Obsah seminára

 • Legislatívna úprava a klasifikácia zodpovednosti za škodu.
 • Termín škoda, ujma, osobnostná ujma.
 • Princípy a rozsah poistenia zodpovednosti za škodu.
 • Produkty v poistení zodpovednosti za škodu.
 • Všeobecná zodpovednosť, ENVIRO zodpovednosť, profesná zodpovednosť, osobitné druhy zodpovednosti za škodu.

Lektori

Mgr. Mikuláš Gürtler- je absolventom Univerzity Komenského v Bratislave v odbore Finančný manažment a absolventom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v odbore Právo. Je držiteľom odbornej skúšky s certifikátom Národnej banky Slovenska pre najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti v sektore poistenia a zaistenia.

Poisťovníctvu, priamemu predaju a vedeniu obchodných tímov sa venuje od roku 1999. Významnou súčasťou jeho kariéry je pôsobenie v poisťovni KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, kde postupne pôsobil na pozíciách poisťovací poradca, regionálny riaditeľ, key account manager a námestník riaditeľa maklérskej agentúry pre oblasť neživotného poistenia.

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

13. 03. 2018 (Pozvánka)

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 0915 720 043
 

Cena

100 € bez DPH
120 € s DPH

Variabilný symbol

1599

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Drieňová 31 (budova Doprastavu), Bratislava Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.