Zmysluplne a úspešne viesť a riadiť ľudí

  • Cena kurzu
    260.4€
  • Najbližší termín
    21. 10. 2021
  • Na stiahnutie
    Pozvánka

Zmysluplne a úspešne viesť a riadiť ľudí

Ciele

Cieľom interaktívneho on-line podujatia je posilniť manažérske zručnosti účastníkov. Priblížiť im najnovšie trendy vo vedení a riadení ľudí. Pomôcť im zorientovať sa vo vlastnom štýle riadenia a motivovať ich konkrétnymi príkladmi manažérskej praxe.

Účastníci

Manažéri, vedúci oddelení, odborov a rôznych pracovných a projektových skupín Národnej banky Slovenska doplnení o pracovníkov z komerčných a iných finančných inštitúcií na rôznych úrovniach riadenia.  Max. počet účastníkov je 10.

Obsah seminára

1/ Manažérske štýly riadenia   

Spoznanie, zadefiovanie, analýza a identifikácia manažérskych štýlov riadenia zúčastnených na základe vyplnenia dotazníka pred samotným školením. Každý účastník získa informácie o svojom štýle riadenia na základe výsledkov dotazníka.   

2/ Spätná väzba vo vedení a riadení ľudí  

Účastníci sa naučia nácvikom formulácie a pochopenia spätnej väzby, ako ju štrukturovať a prispôsobovať jej obsah podľa okolností a potrieb.  

3/ Nové trendy a príklady manažérskej praxe  

Upozorniť účastníkov na zásadné chyby pri vedení a riadení ľudí.  

Oboznámenie sa s aktuálnymi otázky manažérskej praxe.   

 

Dobrovoľné individuálne konzultácie po podujatí v rozsahu 30. min pre každého účastníka - termíny podľa dohody.  

Lektori

Dušan Straňák

Dĺžka trvania

7 hod. on-line školenia naživo + 30 min. individuálna konzultácia

Aktuálne termíny

21. 10. 2021 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751
 

Harmonogram

9.00 - 16.00 hod.

Individuálne konzultácie v rozsahu 30 min. - termíny dohodou.

Cena

217 € bez DPH
260.4 € s DPH

Variabilný symbol

2234

Miesto konania

ONLINE seminárPrihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.