Strategické riadenie portfólia projektov

Strategické riadenie portfólia projektov

Najsilnejšieho nástroja realizácie stratégie organizácie/firmy

Ciele

Vysvetliť podstatu riadenia projektového portfólia a jeho prínosy pre firmu/organizáciu, popísať typické úlohy útvaru pre riadenie portfólia projektov, metriky pre reportovanie manažmentu, prípadne materskej spoločnosti. Poskytnúť prehľad procesu riadenia portfólia projektov a rolí, dopady na organizáciu, postupnosť krokov pre dosiahnutie zrelosti organizácie v riadení portfólia projektov.

Účastníci

Členovia predstavenstva, konatelia, vedenie organizácie z oblasti (finančných) služieb.

Obsah seminára

 • Podstata riadenia projektového portfólia a jeho prínosy pre firmu/organizáciu

Portfólio projektov a:

 • projekty + programy
  • spravovanie organizácie
  • vzťah k riadeniu prevádzky
  • Typické úlohy útvaru pre riadenie portfólia projektov
   • Metodika a jej kontrola
   • Rozvoj kľúčových zdrojov
   • Zosúladenie so stratégiou
   • Metriky pre reportovanie manažmentu, resp. materskej spoločnosti
   • Proces riadenia portfólia projektov
    • prehľad
    • roly
    • dopad na organizáciu
 • Kroky na dosiahnutie zrelosti organizácie v riadení portfólia projektov

Seminár má interaktívny charakter, jeho súčasťou je riešenie analogických cvičení, individuálna práca, prezentácia výsledkov a riadená skupinová diskusia. 

Lektori

Konzultant s dlhodobými skúsenosťami z riadenia portfólia projektov v 9 finančných inštitúciách a medzinárodnej bankovej skupiny v regióne strednej a východnej Európy (AT, BG, BY, CZ, PL, RU, SK, UA) a z viacerých podujatí PMI (AT, PL – napr. Global Research Conference Varšava 07/2009, SK) a SPPR (SK).

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751