Pracovnoprávne minimum pre manažérov, generalistov HR

Pracovnoprávne minimum pre manažérov, generalistov HR

Ciele

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s riešením rôznych situácií z pracovnoprávneho aspektu. Manažér/personalista sa často musí rozhodovať veľmi rýchle. Rozhodnutie, ktoré je v súlade so zákonom a rieši danú situáciu, je optimálne a aj očakávané. Je základom ďalších krokov. Cieľom seminára je pomôcť pri zefektívnení práce manažéra/personalistu, generalistu HR. Účastníci si osvoja záväzné ustanovenia Zákonníka práce, ktoré k svojej práci potrebujú. Získajú námety na riešenie konkrétnych situácií, s ktorými sa denne stretávajú. 

Účastníci

Seminár je určený najmä pre zamestnancov na pozícíách stredného a líniového manažmentu, HR manažérov, HR personalistov, specialistov, generalistov 

Obsah seminára

 • základné zásady Zákonníka práce, výklad základných pojmov v ZP
 • právne úkony – doručovanie písomností
 • vznik pracovného pomeru – predzmluvné vzťahy – práva a povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca pre vznikom pracovného pomeru, diskriminácia
 • pracovná zmluva –náležitosti, zmeny obsahu
 • druhy pracovného pomeru
 • skončenie pracovného pomeru, zákaz výpovede
 • odstupné a pdchodné §76 ZP
 • pracovná disciplína , pracovný čas §85 ZP
 • práca nadčas a pracovná pohotovosť
 • dovolenka §100ZP
 • mzda, mzdový poriadok §118 ZP
 • prekážky v práci
 • podniková sociálna politika§151 ZP
 • náhrada škody, výška náhrady po novele
 • dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
 • riadená diskusia

Seminár je vedený formou interaktívneho výkladu s dôrazom na praktickú aplikáciu získaných vedomostí. 

Lektori

Špecialistka v oblasti pracovného práva, personalistiky a miezd, poradkyňa v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a riadenia ĽZ, senior konzultant v advokátskej kancelárii 

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751