ONLINE Fit & Proper Bank Manager

 • Cena kurzu
  537.6€
 • Najbližší termín
  25. - 26. 11. 2020
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

ONLINE Fit & Proper Bank Manager

Ciele

Moderní a úspešní bankoví manažéri rozumejú bankovníctvu a finančným trhom, kľúčovým bankovým ukazovateľom a strategickému plánovaniu, bankovým rizikám a regulačnému prostrediu. Sú schopní prepojiť vnútorné bankové procedúry s potrebami zákazníkov, s požiadavkami akcionárov a s očakávaniami zamestnancov.

Bearning Fit & Proper Bank Management tréning poskytuje detailné know-how a množstvo praktických riešení ako riadiť banku.

Účastníci

Workshop je určený účastníkom vnútrobankových manažérskych programov a talent programov, bankovým manažérom a budúci manažérom, lídrom obchodných útvarov (retail, SME, firemné bankovníctvo, privátne bankovníctvo), projektovým manažérom a manažérom bankových procesov, špecialistom z kontrolingu, rizikového kontrolingu, riadenia bilancie a riadenia rizík, ako aj bankovým odborníkom zo špecializovaných oddelení vyhľadávajúcich vzdelanie v oblasti manažmentu banky (kontroling, účtovníctvo, back-office, úverové analýzy, právni experti, compliance, HR a marketing).

Obsah seminára

 • Bankovníctvo a finančné trhy - úloha finančných trhov pri riadení banky (peňažný trh, kapitálový trh, devízový trh, dlhopisový trh), zabezpečenie (hedging) pozícií banky a klientov banky, význam dlhopisového portfólia pre súvahu banky, nástroje centrálnej banky (repo tender, O/N facility)
 • Bankový kontroling, vnútorné ceny (FTP), riadenie výnosov z marže klientskych obchodov (úrokové a neúrokové výnosy) a riadenie štrukturálneho zisku
 • Základné bankové finančné ukazovatele (RoE, RoR, RORAC, CIR, EVA a ďalšie)
 • Štruktúra bilančnej sumy banky, základy riadenia aktív a pasív (ALM - riadenie likvidity, riadenie úrokového rizika), výbor pre riadenie aktív a pasív (ALCO), správne rozhodovanie o úrokových sadzbách pre rôzne bankové produkty
 • Strategické plánovanie - riadenie banky s ohľadom na vnútorné procesy banky a základné finančné ukazovatele, potreby klientov, požiadavky akcionárov, regulačné prostredie a potreby zamestnancov. Metóda Balanced Scorecards (BSC)
 • Regulačné prostredie – súčasný rámec Basel III / IV (požiadavky na kapitál - CRD/CRR, jednotný mechanizmus riešenia krízových situácií – SRMR, ozdravenie bánk a  riešenie krízových situácií – BRRD, MREL/TLAC, garancia vkladov - DGS, proces dohľadu nad bankami - SREP, alokácia kapitálu a likvidity ICAAP/ILAAP, corporate governance, likviditné ukazovatele LCR/NSFR, infraštruktúra trhu - EMIR, riadenie úrokového rizika - IRRBB), Ďalšie regulačné požiadavky (povinné minimálne rezervy, MiFID II, špeciálne bankové dane, regulácia krypto-aktív)
 • Riadenie bankových obchodov (retail, firemné bankovníctvo, private banking), riziková politika pre rôzne typy klientov, cross selling, potreby klientov
 • Riadenie rizík (kreditné riziko, trhové riziko, riziko likvidity, operačné riziko, obchodné riziko) a základné metódy merania rizík. Úverové riziko (očakávané a neočakávané straty, zmierňovanie kreditného rizika, riziko kreditného spreadu), riziko likvidity banky, trhové riziká - úrokové riziko (riziko výšky sadzieb, riziko výnosovej krivky, bázické riziko, iné riziká ovplyvňujúce IR pozíciu banky), FX riziko, riziko opcionality. Metódy merania a kvantifikácie rizík bánk (what-if scenáre, MD, PVBP, VaR, Expected Shortfall)
 • Prípadové štúdie a strategické diskusie

________________________________________

Možné rozšírenia:

Simulácia SimBa

Workshop je vhodné rozšíriť o počítačovú simuláciu banky SimBa, ktorá umožňuje účastníkom spoznať fungovanie banky interaktívnou formou zo všetkých aspektov. Účastníci navrhujú stratégiu banky, oceňujú bankové produkty, riadia súvahu, zisky a straty, prijímajú rozhodnutia o portfóliu a rizikách banky s cieľom uspokojiť požiadavky akcionárov. SimBa pracuje v aktuálnom regulačnom prostredí Basel III / IV.

Bearning E-learning

Bearning E-learning je on-line nástroj na samoštúdium alebo na prípravu na Bearning "blended-learning" vzdelávacie programy, tréningy, simulácie, workshopy a webináre.

Pre Fit & Proper Bank Managerov odporúčame študovať týchto 6 kapitol: Bankový management a stratégie • Kontroling a vnútorné ceny (FTP) • Riadenie aktív a pasív (ALM) • Riadenie rizík • Treasury a finančné trhy • Banková regulácia

Exam & Bearning Certificate

Na získanie certifikátu Bearning Certificate musíte deklarovať zvládnutie predpísaných tém a úspešne zvládnuť záverečnú certifikačnú skúšku.

Lektori

Ing. Martin Macko, zakladajúci partner a výkonný riaditeľ spoločnosti Bearning s.r.o. s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti riadenia banky, treasury a finančných trhov, riadenia aktív a pasív, bankovej regulácie, privátneho bankovníctva, Corporate Sales. Má dlhoročné skúsenosti ako lektor, poradca a manažér vzdelávacích projektov v uvedených oblastiach. Pôsobil ako riaditeľ divízie Treasury vo viacerých bankách, v súčasnosti pôsobí ako lektor na Univerzite Komenského v Bratislave, predmet „Strategické riadenie finančných inštitúcií“. Podieľal sa na projektoch v oblasti finančných trhov a ALM (vnútorné ceny FTP pre úrokové riziko, likviditu a kreditné spready, Basel 2/3, MIFID II).

Dĺžka trvania

2 dni

Aktuálne termíny

25. - 26. 11. 2020 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719
 

Harmonogram

vyučovanie:         9.00 h – 16.00 h

Literatúra

Technická realizácia:

Workshop bude prebiehať on-line cez platformy Microsoft Teams, Zoom alebo Skype, ktoré umožňujú vzdialenú komunikáciu a zdieľanie vysielajúcej obrazovky. Ak účastníci nemajú na PC nainštalovaný MS Teams, Zoom alebo Skype, je možné použiť pripojenie  cez web.

Na pripojenie on-line postačuje štandardný web prehliadač a notebook, tablet alebo PC s reproduktormi/slúchadlami a mikrofónom.

Podrobnejšie informácie ohľadom pripojenia a priebehu školenia poskytneme prihláseným účastníkom pred konaním kurzu.

________________________________

V prípade záujmu o ponúkané rozšírenia sa ceny účtujú osobitne:

1-mesačný prístup do E-learningu                     99,00 EUR (118,80 EUR s DPH)

za skúšku a certifikát Fit & Proper         99,00 EUR (118,80 EUR s DPH)

Cena

448 € bez DPH
537.6 € s DPH

Variabilný symbol

2128


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.