Writing for Business

Writing for Business

špecializovaný kurz na úrovni upper-intermediate B2 až lower advanced C1

Ciele

Skvalitniť celkovú úroveň formálneho písomného prejavu účastníkov v anglickom jazyku s dôrazom na špecifické potreby plynúce z ich pracovných úloh, zdokonaliť ich schopnosť efektívne a kultivovane prezentovať myšlienky v modernej autentickej písanej Business English, dať účastníkom základné informácie o úprave písomností a korešpondencie v angličtine, ako aj všeobecne o formálnom písomnom prejave v anglickom jazyku, rozšíriť ich slovnú zásobu o výrazy a spojenia, typické pre formálny písomný prejav. 

Účastníci

Kurz je určený záujemcom, ktorí pripravujú písomné pracovné materiály v anglickom jazyku, resp. udržujú písomný styk s vonkajším prostredím v angličtine. Požadovaná vstupná úroveň ovládania angličtiny je je upper-intermediate B2 až lower advanced C1. 
Maximálny počet účastníkov v skupine: 12 

Obsah seminára

Kurz sa zameriava na formy a osobitosti formálneho písomného prejavu v Business English. Oblasti zahrnuté v obsahu kurzu sú:

  • písanie listov, správ a návrhov (voľba primeraných jazykových a štylistických prostriedkov typických pre písanie listov v angličtine, konvencie, ustálené slovné spojenia a frázy), iné typy písomností
  • konvencie týkajúce sa vzhľadu a štruktúry písomností v anglickom jazyku
  • opis a vysvetlenie trendov
  • slovná zásoba a gramatické štruktúry potrebné na vyjadrenie spoločenských konvencií a komunikačných potrieb, ako sú napr. súhlas, nesúhlas, žiadosť, vyjadrenie názoru a postoja, návrh
  • jazykové prvky v kontexte formálneho písomného prejavu, ako napr. frázové slovesá, časy a ich použitie, spelling, interpunkcia, modálne slovesá, nepriama reč, trpný rod, vyjadrenie času a miesta, spojky, členy, vyjadrenie číselných údajov, použitie predložkových väzieb

Lektori

native speaker 

Garant

Mgr. Emília Farkašová
 0917 667 143