Komunikácia so zahraničným partnerom v anglickom jazyku

Komunikácia so zahraničným partnerom v anglickom jazyku

školenie pre úroveň Intermediate B1 – Upper-intermediate B2

Ciele

Zlepšenie jazykových kompetencií nevyhnutných pre samostatné fungovanie v anglickom jazyku, osvojenie si techník a stratégií potrebných pre efektívne plnenie pracovných úloh, ktoré sa viažu k zameraniu kurzu, rozšírenie slovnej zásoby z oblasti všeobecného a odborného jazyk, zdokonalenie stratégie práce s neznámou slovnou zásobou

Účastníci

Workshop je určený záujemcom v rámci pracovných povinností komunikujú so zahraničných partnerom pri pracovných stretnutiach, konferenciach. Požadovaná vstupná úroveň je intermediate B1 až upper-intermediate B2 

Obsah seminára

Nadväzovanie a udržiavanie kontaktov (písomná a ústna komunikáciu, telefonovanie, písanie emailov a i.); slovná zásoba potrebná:

  • pri spolupráci na projekte,
  • pri všeobecnej a odbornej diskusii pri riešení spoločných úloh,
  • pri prezentácii výstupov spoločnej práce či projektu,
  • pri účasti na pracovných stretnutiach, na konferencii a i.,
  • pri spoločenských akciách počas pracovných stretnutí a i. podľa potrieb účastníkov.

Lektori

slovenský v kombinácii so zahraničným lektorom

Garant

Mgr. Jana Patáková
  +421 915 952 827