Effective Oral Communication in Business

Effective Oral Communication in Business

špecializovaný kurz na úrovni upper-intermediate B2 až lower advanced C1

Ciele

Zlepšiť celkovo u účastníkov celkovú úroveň ústneho prejavu ako i zručnosti počúvania s porozumením v anglickom jazyku, zdokonaliť ich schopnosť v anglickom jazyku efektívne a kultivovane prezentovať myšlienky, diskutovať, vyjednávať, pripraviť a predniesť prezentáciu či komunikovať v bežnom pracovno-spoločenskom kontexte. 

Účastníci

Kurz je určený záujemcom, ktorí chcú zlepšiť kvalitu svojho ústneho prejavu v anglickom jazyku používanom v bežnom pracovnom i spoločenskom styku. 
Dovoľujeme si upozorniť, že z dôvodu potreby vytvorenia homogénnej skupiny a presnejšieho stanovenia úrovne skupiny budú uchádzači zaradení do kurzu na základe vstupného testu. 
Maximálny počet účastníkov v skupine: 10 

Obsah seminára

Obsah korešponduje s pracovným prostredím a povinnosťami, ku ktorým sa viaže používanie Business English, a je určený rečovými zručnosťami, ktoré má kurz ďalej rozvíjať (t. j. ústny prejav a počúvanie s porozumením). Tomu zodpovedá voľba jazykových prostriedkov zahrnutých do obsahu kurzu, ako aj situácií, v ktorých sa hovorený anglický jazyk precvičuje. Základné menu kurzu zahŕňa nasledujúce okruhy:

  • rečové zručnosti: diskusia, vyjednávanie, kultivovaný dialóg v anglickom jazyku, príprava a prednes prezentácie
  • jazykové funkcie: vysvetľovanie a objasňovanie javov a procesov, vyjadrovanie číselných údajov, hypotetické úvahy, ne/súhlas, dosiahnutie dohody, argumentácia, prerušenie partnera, prebratie iniciatívy, vyjednávanie, „taktný“ jazyk, ústupky, súhlas a nesúhlas a i.
  • jazykové a štylistické prostriedky: slovná zásoba potrebná pre efektívnu ústnu komunikáciu, zvuková stránka jazyka ako prostriedok komunikácie, prednes, intonácia, vetný a slovný dôraz
  • kultúrne aspekty: vplyv kultúrnych aspektov na voľbu jazykových a štylistických prostriedkov v anglickom jazyku, konvencie typické pre ústnu komunikáciu v anglickom jazyku a pre bežný spoločenský styk, životný štýl, spoločenské konvencie a zvyklosti, formálny a neformálny ústny prejav
  • komunikačné stratégie: prístup k reakciám a otázkam partnera / publika, aktívne a efektívne počúvanie, empatia (prostriedky a spôsoby jej vyjadrenia)

Lektori

native speaker  

Garant

Mgr. Emília Farkašová
 0917 667 143