Advanced Survival Skills for Business Trips

Advanced Survival Skills for Business Trips

špecializovaný kurz , úroveň upper-intermediate B2 až lower advanced

Ciele

Primerane rozsahu kurzu

 • zlepšiť predovšetkým úroveň ústneho prejavu účastníkov v kontexte štandardných situácií, ktoré sa vyskytujú pri služobných cestách a pracovných pobytoch v zahraničí, 
  zlepšiť rečovú zručnosť počúvania s porozumením, 
  rozšíriť slovnú zásobu, 
  podporiť rozvoj špeciálnych zručností spojených s prezentáciou, vyjednávaním a účasťou na pracovných stretnutiach v anglickom jazyku.

Účastníci

Kurz je určený záujemcom, ktorí si potrebujú zlepšiť schopnosť komunikovať v angličtine v rámci štandardných situácií počas pracovných ciest a pobytov v zahraničí. Je koncipovaný pre úroveň upper-intermediate B2 až lower advanced C1. 

Obsah seminára

Obsah kurzu sa zameriava na aktivity vedúce k zlepšeniu ústneho prejavu a s ním úzko spojenej zručnosti počúvania s porozumením. Sústreďuje sa na tzv. survival skills, to znamená jazykové zručnosti, ktoré umožňujú cudzincovi z jazykového a kultúrneho hľadiska úspešne obstáť v základných reálnych životných situáciách, s ktorými sa účastníci stretávajú počas pracovných pobytov v zahraničí, ako sú napr.:

 • Breaking the ice- small talk
 • Who are you?- what do you do, who do you work for ?
 • Talking about myself- work, hobbies, family, friends
 • Keeping in touch - telephoning, writing letters and emails
 • Talking about your town and country
 • Social skills
 • Professional skills (meeting and negotiating skills)
 • Basic presentation skills
 • How to survive in hotels
 • Getting around, asking for help

Lektori

zahraničný lektor