MS Excel - Základné funkcie a oboznámenie sa s programom I

 • Cena kurzu
  130.8€
 • Najbližší termín
  08. 11. 2021
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

MS Excel - Základné funkcie a oboznámenie sa s programom I

Ciele

Absolvent kurzu bude schopný efektívne využívať základné funkcie  a možnosti programu MS Excel, vytvoriť a upraviť tabuľku, vkladať a upravovať základné vzorce, vytvoriť graf, tlačiť údaje z MS Excel.

Účastníci

Kurz je určený všetkým používateľom, ktorí majú s Microsoft Excel minimálne skúsenosti a chcú ho ovládať na bežnej používateľskej úrovni.

Obsah seminára

 • úvod, popis základných častí, mierka zobrazenia
 • písanie textu, jeho oprava a vymazanie z buniek, doplnenie textu do bunky
 • označenie buniek
 • úprava šírky a výšky buniek
 • vrátenie posledných vykonaných operácií
 • formáty čísla
  • mena – €,  dátum, text, percento, vymazanie formátu čísla
 • úprava tabuľky
  • automatický formát tabuliek, zmena vlastností písma (veľkosť, typ, farba), orámovanie, podfarbenie buniek
 • vymazanie údajov a formátu z buniek
 • kopírovanie textu a tabuľky
 • vloženie a odstránenie riadkov / stĺpcov,
 • vloženie a premenovanie  a odstránenie hárku,
 • základné možnosti hromadného vypisovania údajov (dátumy, mesiace, roky, poradové čísla..)
 • písanie a úprava vzorcov
  • základné vzorce (+,-,*,/,mocnina a odmocnina)
  • základné chybové návratové hodnoty
 • základné funkcie
  • suma SUM, minimum MIN, maximum MAX,  priemer AVERAGE, počet COUNT
 • grafy
  • základné typy grafov (stĺpcový, čiarový, koláčový) a ich použitie na názorné vyjadrenie obsahu tabuľky,
  • vytvorenie, základná úprava a odstránenie grafu, zmena veľkosti
 • zoradenie a filtrovanie tabuľky
 • nastavenie strany – orientácia papiera, veľkosť strany, okraje
 • tlač tabuliek a grafov

Lektori

Mgr. Ján Žitniak – špecialista v oblasti IT

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

08. 11. 2021 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719
 

Harmonogram

vyučovanie:                                    9.00 h – 16.00 h

Literatúra

Technická realizácia:

Seminár bude prebiehať on-line cez platformy MS Teams, Zoom alebo Skype, ktoré umožňujú vzdialenú komunikáciu a zdieľanie vysielajúcej obrazovky. Ak účastníci nemajú na PC nainštalovaný MS Teams, Zoom alebo Skype, je možné použiť pripojenie  cez web.

Na pripojenie on-line postačuje štandardný web prehliadač a notebook, tablet alebo PC s reproduktormi/slúchadlami a mikrofónom.

Podrobnejšie informácie ohľadom pripojenia a priebehu školenia poskytneme prihláseným účastníkom pred konaním kurzu.

Cena

109 € bez DPH
130.8 € s DPH

Variabilný symbol

2269


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.