MS Excel - Power Pivot

MS Excel - Power Pivot

Ciele

Nástroj Power Pivot ponúka vhodnejšiu alternatívu ku kontingenčným tabuľkám. Prostredníctvom Power Pivot (resp. Power Query) dokážeme v Exceli efektívne naimportovať a upravovať niekoľko miliónov riadkov údajov, a to z rôznych zdrojov dát. Zároveň ponúka vytvárania reláciíi (dátového modelu) aj medzi heterogénnymi dátami, ich analýzu a možnosť vytvárania výpočtových polí a mier, pomocou vzorcov jazyka DAX (Data Analysis Expressions). Aktuálne hodnoty voči definovaným cieľovým hodnotám dokážeme vizuálne vyhodnocovať prostredníctvom kľúčového ukazovateľa výkonu (KPI).

Účastníci

Kurz je určený používateľom, ktorí chcú najmodernejší a najefektívnejší spôsob prepojenia dát a ich analýzu v Microsoft Excel, a to prostredníctvom Power Pivot.

Obsah seminára

 • Úvod do Power Pivot
  • Vysvetlenie a delenie doplnkov v Power Pivot
   • Power Pivot
   • Power Query
   • Power View
  • Inštalácia a sprístupnenie Power Pivot a jeho doplnkov
 • Import a úprava dát prostredníctvom Power Pivot
  • Import dát prostredníctvom Power Query
   • Hromadný import dát (súbory .xlsx, .csv, .txt)
   • Úprava údajov
   • Zoznam dotazov a ich základná úprava prostredníctvom Editora dotazov
  •  Prepojenie heterogénnych dát prostredníctvom dátového modelu
   • Pridanie údajov do dátového modelu
   • Tvorba dátového modelu
   • Prepojenie tabuliek v dátovom modeli
 • Výpočty v Power Pivot
  • Úvod do jazyk DAX
   • Syntax jazyka
   • Základné DAX funkcie (SUM, AVERAGE, COUNT, MAX, MIN)
   • Ukážka vybraných ďalších funkcií (IF, CALCULATE)
  • Praktická ukážka výpočtov prostredníctvom výpočtového stĺpca a miery, vysvetlenie si rozdielov
 • Generovanie kontingenčnej tabuľky z Power Pivot a ďalšie spracovanie prostredníctvom kontingenčnej tabuľky
 • Kľúčový ukazovateľ výkonu (KPI)
  • Vizuálne hodnotenie dosahovaných cieľov voči aktuálnym hodnotám
  • Úprava a odstránenie kľúčových ukazovateľov výkonu

Lektori

špecialista v oblasti IT

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719