E-Learning

Trhové prostredie prináša radikálne zmeny aj vo filozofii vzdelávania, ktoré sa odrážajú v nových požiadavkách na obsah, rozsah, formy a efektivitu vzdelávania, vrátane návratnosti vynaložených nákladov.

Dosiahnutie týchto atribútov umožňujú predovšetkým nové formy vzdelávania, ktoré využívajú informačné a komunikačné technológie čím sa mení proces výroby, organizácie, riadenia a distribúcie vzdelávania. Čoraz častejšie sa okrem tradičných foriem vzdelávania stretávame s on-line vzdelávaním.

Výhody elektronického vzdelávania:

  • použitie elektronických médií vo vzdelávaní znižuje dobu štúdia o 30 až 50 % so súčasným nárastom vedomostnej úrovne o 35 až 65 % oproti klasickým formám vzdelávania
  • ľahší prístup ku vzdelávaniu a k obsahu vzdelávania
  • časovo neobmedzená možnosť štúdia (24 hod. denne, 7 dní v týždni)
  • individuálne určovanie miesta a času štúdia
  • zväčšenie objemu zapamätanej látky
  • možnosť štandardizovania vzdelávania
  • včasné poskytovanie aktuálnych informácií
  • možnosť rýchlej aktualizácie obsahu vzdelávania
  • zvýšenie motivácie a sebamotivácie účastníkov plnením čiastkových cieľov, možnosťou sledovať svoj pokrok a testovať svoje vedomosti okamžitým využitím získaných poznatkov v praxi
  • počet účastníkov nie je limitovaný