EUROPEAN FOUNDATION CERTIFICATE IN BANKING

EUROPEAN FOUNDATION CERTIFICATE IN BANKING

Prípravný kurz na získanie základného certifikátu v bankovníctve EUROPEAN FOUNDATION CERTIFICATE IN BANKING akreditovaný Ministerstvom školstva SR a European Banking and Financial Services Training Association (EBTN)

European Foundation Certifikate in Banking (EFCB) ) je medzinárodný základný bankový certifikát, ktorý doteraz získalo viac ako 5 500 zamestnancov bankového sektora v štrnástich krajinách Európy a 200 bankových zamestnancov zo Slovenska. Dištančné štúdium predstavuje pre účastníkov príležitosť rozšíriť, prehĺbiť a potvrdiť si na skúške úroveň vedomostí nevyhnutnú pre kvalifikovaný výkon profesie bankového zamestnanca v bankovom sektore Európskej únie a získať tento prestížny medzinárodný bankový certifikát. 
V slovenskom finančnom a bankovom prostredí ide o výnimočný medzinárodný vzdelávací program realizovaný dištančnou formou a ukončený záverečnou skúškou, ktorého cieľom je rozvíjať profesionálnosť bankových zamestnancov. 
EFCB vychádza z potrieb súčasnej finančnej a bankovej praxe v krajinách Európskej únie, reprezentuje súčasný model bankovníctva a je štandardný vo všetkých krajinách, v ktorých sa realizuje. Štandardizácia sa týka obsahového profilu, dĺžky trvania a počtu vyučovacích hodín i hodín určených na samoštúdium, obsahu a formy záverečnej skúšky, typu a počtu otázok, trvania skúšky, stanoveného kritéria úspešnosti, postupu pri vyhodnocovaní skúšky, zabezpečenia validity, spoľahlivosti, akceptovateľnosti a transparentnosti záverečnej skúšky. 
Inštitút bankového vzdelávania NBS je jedinou inštitúciou na Slovensku, ktorá získala akreditáciu od Akreditačnej komisie European Bank Training Network (EBTN), a tým aj oprávnenie na realizovanie EFCB. EBTN združuje viac ako 40 inštitúcií pôsobiacich v bankovom vzdelávaní v Európe, ale aj napr. v Kanade, Austrálii a Egypte. 
Dištančné štúdium "Prípravný kurz na European Foundation Certifikate in Banking" ponúka účastníkom – bankovým zamestnancom, ktorí si budujú svoju profesionálnu kariéru, ale aj záujemcom z radov širšej odbornej verejnosti – možnosť získať široké spektrum najnovších poznatkov týkajúcich sa hospodárskeho, menového a bankového prostredia Európskej únie, produktov a služieb bánk určených pre retailovú, firemnú a inštitucionálnu klientelu, ako aj bankovej etiky, marketingu a manažmentu. 
Po úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky získajú účastníci dva certifikáty, a to osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou a certifikát European Foundation Certificate in Banking (EFCB) platný v celoeurópskom kontexte. 

Ciele

Poskytnúť účastníkom široké spektrum najnovších poznatkov nevyhnutných pre kvalifikované vykonávanie práce bankového zamestnanca v prostredí Európskej únie, ktoré sa týkajú hospodárskeho, menového a bankového prostredia, produktov a služieb bánk, ako aj bankovej etiky, marketingu a manažmentu. 

Účastníci

Štúdium je určené všetkým zamestnancom bánk, ktorí si budujú svoju profesionálnu kariéru, zamestnancom, ktorí pracujú v bankách, ale nespĺňajú podmienku profesionálneho bankového vzdelania, záujemcom, ktorí sa uchádzajú o prácu v bankách, zamestnancom bánk a iných finančných inštitúcií, ktorí si potrebujú rozšíriť vedomosti nad rámec svojho pracovného zaradenia a potvrdiť si ich na úrovni porovnateľnej v celoeurópskom meradle. 

Obsah seminára

 1. HOSPODÁRSKE A MENOVÉ PROSTREDIE V EURÓPSKEJ ÚNII, V EUROZÓNE A V SR
  1. HOSPODÁRSKE A FINANČNÉ ŠTRUKTÚRY
  2. MENOVÁ POLITIKA V EUROZÓNE A V SR
 2. VZŤAH PRODUKT – KLIENT
  1. PRODUKTY, KLIENTI, DISTRIBÚCIA A KONKURENCIA
  2. RETAILOVÁ KLIENTELA
  3. KORPORÁTNA KLIENTELA
  4. INŠTITUCIONÁLNA KLIENTELA
  5. RIADENIE POTRIEB, RIZÍK A NÁKLADOV
 3. BEHAVIORÁLNE ASPEKTY
  1. ETIKA
  2. MARKETING
  3. MANAŽMENT

Lektori

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 0915 720 043