SPRÁVA REGISTRATÚRY A ARCHIVOVANIE DOKUMENTOV VO FINANČNOM SEKTORE

 • Cena kurzu
  152.4€
 • Najbližší termín
  04. 04. 2019
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

SPRÁVA REGISTRATÚRY A ARCHIVOVANIE DOKUMENTOV VO FINANČNOM SEKTORE

Aktuálne pravidlá a trendy v správe dokumentov

Ciele

Cieľom semináru je poskytnúť informácie o aktuálnych legislatívnych podmienkach, úpravách, zmenách a trendoch z oblasti správy registratúry, ako aj o ich konzekvenciách pre prax. Účastníci sa tiež oboznámia so zásadami odbornej a efektívnej starostlivosti o archívne dokumenty vzniknuté z činnosti ich inštitúcií.

Účastníci

Zamestnanci bánk, poisťovní, zaisťovní, lízingových spoločností, prípadne ďalších finančných inštitúcií na pracovných pozíciách: vecný správca registratúry, technický správca registratúry, archivár, asistentka, sekretárka, zamestnanec hospodárskej správy a ďalší odborní zamestnanci, ktorých sa problematika správy registratúry dotýka.

Obsah

 • Platné právne predpisy upravujúce správu registratúry a archívnu činnosť.
 • Základné pojmy z oblasti správy registratúry a archívnictva.
 • Zásady odbornej správy registratúry.
 • Systémy správy registratúry – klasický, elektronický – kedy, ktorý, výhody.
 • Hodnotenie a vyraďovanie spisov i  špeciálnych druhov registratúrnych záznamov.
 • Tvorba registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu.
 • Nová kategorizácia pôvodcov registratúry.
 • Archívne dokumenty, povinnosti ich pôvodcov, základné  povinnosti archivára organizácie.

Lektori

Mgr. Mária Mrižová, PhD.,Ministerstvo vnútra SR, odbor archívov a registratúr

Termín

1 deň

Aktuálne termíny

04. 04. 2019 (Pozvánka)

Miesto

Bratislava

Harmonogram

registrácia: 8.45 - 9.00 hod.

seminár: 9.00 -16.00 hod.

Cena

127 € bez DPH
152.4 € s DPH

Variabilný symbol

1834


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.