Najnovšie trendy v oblasti informačnej bezpečnosti

Najnovšie trendy v oblasti informačnej bezpečnosti

Ciele

Seminár je zameraný na vývoj v oblasti informačnej bezpečnosti spojený najmä s nástupom nových technológií a on-line služieb. Počas školenia získajú zamestnanci prehľad o hrozbách v oblasti informačných technológií a spôsoboch ako im čeliť. Cieľom seminára je identifikácia nových bezpečnostných rizík, compliance problémov ako aj návrh možných riešení a spôsobov eliminácie rizík. 

Účastníci

Vedúci pracovníci bánk a iných finančných inštitúcií a všetci pracovníci využívajúci pri svojej práci informačné systémy, ktorí sú zodpovední za riadenie informačnej bezpečnosti, compliance, alebo interní audítori.

Obsah

 • Úvod do informačnej bezpečnosti
  • Príčiny a podmienky páchania počítačovej kriminality
  • Najnovšie hrozby
 • Najnovšie trendy v oblasti informačnej bezpečnosti
  • Súčasné typy útokov na informačné systémy
  • Príčiny a podmienky
  • Meniace sa prostredie informačných systémov 
 • Používanie mobilných zariadení a bezpečnostné riziká s tým spojené
  • Základné problémy pri používaní mobilných zariadení
  • Riziká spojené s používaním vlastných zariadení
  • Ochrana súkromia pri používaní vlastných zariadení
  • Možné spôsoby riešenia
 • Cloudové služby a bezpečnosť
  • Využívanie osobných cloudových služieb zamestnancami
  • Využívanie cloudových služieb v podnikaní
  • Špecifické riziká spojené s cloudovými službami
  • Cloudové služby a platná legislatíva
  • Analýza rizík pri jednotlivých typoch cloudových služieb
 • Technologické trendy
  • Nové typy bezpečnostných technológií
  • Pokročilá analýza sieťovej prevádzky
 • Otázky a diskusia

Lektori

Mgr. Richard Kiškováč, manažér v spoločnosti Deloitte Audit s.r.o., špecialista na oblasť security.

Termín

1 deň