Zúčtovacie vzťahy v podnikateľskom účtovníctve

 • Cena kurzu
  234€
 • Najbližší termín
  26. 10. 2022
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Zúčtovacie vzťahy v podnikateľskom účtovníctve

Ciele

Oboznámiť účastníkov s praktickým uplatňovaním Zákona o účtovníctve prostredníctvom Opatrenia MF SR pre podvojné účtovníctvo podnikateľských subjektov za oblasť zúčtovacích vzťahov v podnikateľskom účtovníctve (pohľadávok a záväzkov).

Účastníci

Seminár je určený absolventom stredných a vysokých škôl neekonomického aj ekonomického zamerania, záujemcom o získanie, resp. rozšírenie odborných znalostí potrebných pre prácu spojenú s hodnotením pohľadávok a záväzkov v účtovných výkazoch podnikateľských subjektov účtujúcich v podvojnom účtovníctve.

Obsah seminára

 1. Definícia pohľadávok a záväzkov podľa Opatrenia MF SR pre účtovanie podnikateľských subjektov v podvojnom účtovníctve
 2. Účtovná trieda 3  - účtovanie pohľadávok a záväzkov v podnikateľskom podvojnom účtovníctve
 3. Pohľadávky a záväzky z obchodného styku
 4. Pohľadávky a záväzky vo vzťahu k spoločníkovi a konateľovi obchodnej účtovnej jednotky
 5. Zúčtovanie a rozdelenie výsledku hospodárenia v podnikaní

Lektori

Ing. Eleonóra Ikono Vajdová - skúsená odborníčka v oblasti účtovníctva, členka Slovenskej komory certifikovaných účtovníkov

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

26. 10. 2022 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719
 

Harmonogram

vyučovanie:                    9.00 h – 16.00 h

Literatúra

Technická realizácia:

Workshop bude prebiehať on-line cez platformy Microsoft Teams, Zoom alebo Skype, ktoré umožňujú vzdialenú komunikáciu a zdieľanie vysielajúcej obrazovky. Ak účastníci nemajú na PC nainštalovaný MS Teams, Zoom alebo Skype, je možné použiť pripojenie  cez web.

Na pripojenie on-line postačuje štandardný web prehliadač a notebook, tablet alebo PC s reproduktormi/slúchadlami a mikrofónom.

Podrobnejšie informácie ohľadom pripojenia a priebehu školenia poskytneme prihláseným účastníkom pred konaním kurzu.

Cena

195 € bez DPH
234 € s DPH

Variabilný symbol

2435


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.