Zúčtovacie vzťahy v podnikateľskom účtovníctve

Zúčtovacie vzťahy v podnikateľskom účtovníctve

Ciele

Oboznámiť účastníkov s praktickým uplatňovaním Zákona o účtovníctve prostredníctvom Opatrenia MF SR pre podvojné účtovníctvo podnikateľských subjektov za oblasť zúčtovacích vzťahov v podnikateľskom účtovníctve (pohľadávok a záväzkov).

Účastníci

Seminár je určený absolventom stredných a vysokých škôl neekonomického aj ekonomického zamerania, záujemcom o získanie, resp. rozšírenie odborných znalostí potrebných pre prácu spojenú s hodnotením pohľadávok a záväzkov v účtovných výkazoch podnikateľských subjektov účtujúcich v podvojnom účtovníctve.

Obsah

  1. Definícia pohľadávok a záväzkov podľa Opatrenia MF SR pre účtovanie podnikateľských subjektov v podvojnom účtovníctve
  2. Účtovná trieda 3  - účtovanie pohľadávok a záväzkov v podnikateľskom podvojnom účtovníctve
  3. Pohľadávky a záväzky z obchodného styku
  4. Pohľadávky a záväzky vo vzťahu k spoločníkovi a konateľovi obchodnej účtovnej jednotky
  5. Zúčtovanie a rozdelenie výsledku hospodárenia v podnikaní

Lektori

skúsený odborník v oblasti účtovníctva

Termín

1 deň