Zmeny v IFRS novinky, komentáre a príklady

 • Cena kurzu
  280.8€
 • Najbližší termín
  29. 11. 2019
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Zmeny v IFRS novinky, komentáre a príklady

Ciele

Seminár umožní účastníkom získať prehľad o medzinárodných účtovných štandardoch, ktoré budú vysvetlené na praktických príkladoch.

Účastníci

Odborní zamestnanci bánk,  iných finančných inštitúcií, lízingových spoločností a zamestnanci firiem, ktorí prichádzajú do kontaktu s výkazmi tvorenými podľa IFRS. Interaktívny seminár je určený všetkým, ktorí pracujú s účtovnými závierkami pripravovanými na základe medzinárodných účtovných štandardov IFRS a chcú si zmeny potvrdiť na príkladoch.

Obsah

09.00 – 09.30  

IFRS účinné pre účtovné závierky v roku 2019

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/412 z 14. marca 2019, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodné účtovné štandardy 12 a 23 a medzinárodné štandardy finančného výkazníctva 3 a 11.

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/402 z 13. marca 2019, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný účtovný štandard 19.

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/237 z 8. februára 2019, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný účtovný štandard 28.

09.30 – 10.30 

IFRS 15 - Vykazovanie výnosov zo zmlúv so zákazníkmi

10.30 – 10.45                   prestávka – káva

10.45 – 12.00  

IAS 17 a IFRS 16 - Lízingy - porovnanie „operatívneho“ a „finančného“ lízingu;prechod z IAS 17 na IFRS 16 k 1.1.2019

12.00 – 13.00                  prestávka – obed

13.00 – 14.30  

Zmeny v oblasti prezentácie finančných nástrojov, derivátov a zaisťovacieho účtovníctva

 • IFRS 9 – Finančné nástroje
 • IAS 39 – Finančné nástroje: účtovanie a oceňovanie
 • IAS 32 – Finančné nástroje: vykazovanie

14.30 – 15.00                  diskusia – závery

Lektori

Ing. Ivan Bošela, PhD, CA, Ing. Ivan Bošela ml.,daňoví a účtovní poradcovia, audítori, dlhoroční prekladatelia a revízori textov nových štandardov.

Termín

1 deň

Aktuálne termíny

29. 11. 2019 (Pozvánka)

Miesto

Bratislava

Harmonogram

registrácia: 8.45 -9.00 hod.

seminár:  9.00 - 15.00 hod.

Cena

234 € bez DPH
280.8 € s DPH

Variabilný symbol

1954


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.