Úvod do IFRS17 - účtovanie poistných zmlúv

Úvod do IFRS17 - účtovanie poistných zmlúv

Ciele

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s hlavnými princípmi nového účtovného štandardu tak, aby účastníci mohli porozumieť jeho následkom pre poistno-matematické a účtovné procesy poisťovne. Na príkladoch si ukážeme rozdiely v aktuálnom a novom prístupe účtovania poistných zmlúv. Účastníci budú tiež oboznámení s požiadavkami na zverejňovanie, s novými požiadavkami na výročnú správu a ako bude možné porovnať rôzne spoločnosti.

Účastníci

Manažéri a riadiaci zamestnanci bánk, poisťovní a sprostredkovateľských spoločností, poistní matematici, pracovníci na oddelení účtovníctva ako aj špecialisti kontrolingu,  ktorí potrebujú k svojej práci znalosti o nových účtovných štandardoch pre poistné zmluvy.

Obsah seminára

 

 • Aké sú dôvody na zavedenie nového štandardu
 • Nový formát výkazu ziskov a strát
 • Definícia poistnej zmluvy a ďalších základných pojmov,  k určeniu  rozsahu platnosti IFRS17
 • Základný prístup k oceňovaniu poistnej zmluvy (BBA) a dopady nového prístupu na procesy v poisťovni
 • Model pre krátkodobé zmluvy - využitie zjednodušeného prístupu (PAA) na základe alokácie poistného
 • Oceňovanie zmlúv s investičnou zložkou alebo s podielom na zisku
 • Ako sa budú oceňovať vzniknuté škody
 • Vplyv na ocenenie zaistných zmlúv
 • Najväčšie výzvy pre implementáciu a ako sa ich pokúsiť zvládnuť
 • Požiadavky na výročnú  správu
 • Čo všetko môžem  zistiť  z výročnej správy poisťovne

Lektori

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 0915 720 043