Riadenie firmy a finančné vykazovanie podľa slovenských a medzinárodných štandardov

Riadenie firmy a finančné vykazovanie podľa slovenských a medzinárodných štandardov

Čo potrebujú vedieť manažéri o svojej firme

Ciele

Vysvetliť postupy pri finančnom vykazovaní podľa slovenských a medzinárodných štandardov, na príkladoch analyzovať ukazovatele finančného zdravia, znižovanie alebo zvyšovanie hodnoty zásob, peňazí, záväzkov a rezerv, vysvetliť podstatu podvodov s karuselovými obchodmi.

Účastníci

Seminár je vhodný pre všetkých, ktorí majú na starosti sledovanie finančného zdravia firmy, finančnú pozíciu a výkonnosť firmy, finančné investície, transakcie s obežným majetkom a  sledujú hodnotu akcií.

Obsah seminára

Finančné zdravie firmy a jeho odraz vo finančných výkazoch

základné ukazovatele finančného zdravia; hodnota firmy vo vzťahu k vlastnému imaniu v súvahe; odraz finančného zdravia firmy v ostatných finančných výkazoch; príklady

 • Vplyv vybraných transakcií na finančnú pozíciu a výkonnosť firmy
  - transakcie s neobežným majetkom
  (zníženie/zvýšenie hodnoty majetku; vplyv odpisovej politiky na hodnotu firmy; prerušenie odpisovania; finančné investície – prečo padol Parmalat); príklady
 • Vplyv vybraných transakcií na finančnú pozíciu a výkonnosť firmy
  - transakcie s obežným majetkom
  (zníženie/zvýšenie hodnoty zásob, pohľadávok, peňazí; opravné položky; krach Lehman Brothers); príklady

 

Vplyv vybraných transakcií na finančnú pozíciu a výkonnosť firmy

 • transakcie v oblasti záväzkov, rezerv, daní
  (zníženie/zvýšenie hodnoty záväzkov a rezerv; kapitalizácia; podvody s karuselovými obchodmi) ; príklady
 • Vplyv vybraných transakcií na finančnú pozíciu a výkonnosť firmy
  - transakcie kúpy a predaja podniku; majetkové vklady; zlúčenie, splynutie a rozdelenie firmy
  príklady
 • Hodnota akcií; zriedenie hodnoty; vyplácanie manažérov akciami
  príklady

Seminár sa zameriava  na rozvoj praktických zručností formou riešenia príkladov z praxe.

Prosíme účastníkov, aby si priniesli kalkulačky

Lektori

audítori, dlhoroční prekladatelia a revízori textov nových štandardov

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751