Poistná matematika

Ciele

Na základe počtu pravdepodobnosti oboznámiť účastníkov s konštrukciou a použitím úmrtnostných tabuliek a ich významom v životnom poistení. Pomocou výpočtov na základe odvodených vzorcov jednorazového, bežného a področného netto poistného sa účastníkom priblíži problematika základných typov poistenia, okrem toho sa oboznámia so všeobecnou rovnicou ekvivalencie a jej použitím. 

Účastníci

Zamestnanci bánk, poisťovní a iných finančných inštitúcií pôsobiacich v rôznych oblastiach poistenia, dôchodkových a zdravotných poisťovní, príp. iných organizácií zaoberajúcich sa problematikou poisťovníctva. Predpokladajú sa vedomosti z matematiky na úrovni strednej školy a ovládanie práce s tabuľkovým procesorom MS EXCEL. 

Obsah

 • základné pojmy, základné princípy poistenia, rizika poisťovne
 • úmrtnostné tabuľky, komutačné čísla a ich použitie
 • jednorazové poistné životného poistenia (pre prípad smrti, dožitia veku x+n a jeho kombinácie, dočasné pre prípad smrti)
 • jednorazové zmiešané poistenie, životné poistenie s karenčnou dobou, bežne platené poistné u životného poistenia. Všeobecná rovnica ekvivalencie a jej využitie pre výpočty
 • poistné u životného poistenia platené m-krát za rok, riziká poisťovne u poistného v životnom poistení
 • brutto poistné u životného poistenia a jeho výpočet
 • jednorazové poistné u dôchodkového poistenia (bezprostredné doživotné predlehotné a polehotné poistenie, dočasné poistenie predlehotné a polehotné)
 • jednorazové poistné u poistenie dôchodku odloženého doživotného a dočasného
 • bežné a področné poistné u poistenia odloženého doživotného a dočasného dôchodku vyplácaného ročne a m-krát za rok
 • brutto poistné u dôchodkového poistenia
 • netto rezervy u niektorých druhov životného a dôchodkového poistenia. Všeobecný vzorec pre výpočet netto rezervy. Zillmerova rezerva
 • poistno-matematické výpočty založené na netto rezerve a brutto rezerve (výpočet odbytného, redukcia poistenej čiastky pri neplatení poistného, bilančná rezerva, podiel na zisku)

Lektori

skúsený odborník v oblasti poistnej matematiky 

Termín

2 dni (od 9:00 do 16:00 hod.)