Konsolidovaná účtovná závierka a zmeny v IFRS od 1. januára 2013

Konsolidovaná účtovná závierka a zmeny v IFRS od 1. januára 2013

Ciele

Od 1.januára 2013 dochádza k u konsolidácii IFRS 10, IFRS 11 a IFRS 12. Seminár poskytne prehľad týchto zmien a lektori názorne na príkladoch  vysvetlia najdôležitejšie zmeny.

Účastníci

Odborní zamestnanci bánk, poisťovní a iných finančných inštitúcií, lízingových spoločností a zamestnanci firiem, ktorí budú pripravovať  konsolidované účtovné závierky podľa aktuálnych IFRS.

Obsah

IFRS 10 - Konsolidovaná účtovná závierka

V júni 2008 IASB vykonalo zmeny v IAS 27 – Konsolidovaná a individuálna účtovná závierka.
Tieto zmeny boli vydané v súvislosti so zmenami v IFRS 3 - Podnikové kombinácie. V máji 2011 IASB nahradilo IAS 27 vydaním IFRS 10 – Konsolidovaná účtovná závierka. Vykazovacie povinnosti podľa IAS 27 boli nahradené vydaním IFRS 12 – Zverejňovanie podielov v iných účtovných jednotkách, vydanom tiež v máji 2011.
IFRS 10 zahrňuje aj návody obsiahnuté v dvoch súvisiacich interpretáciách (SIC 12 – Konsolidácia jednotiek špeciálneho určenia a SIC 33 – Konsolidácia.

IFRS 11 – Spoločné dohody

V máji 2011 IASB nahradilo IAS 31 – Podiely v spoločných podnikoch vydaním IFRS 11 – Spoločné dohody. Vykazovacie povinnosti podľa IAS 31 boli nahradené vydaním IFRS 12 – Zverejňovanie podielov v iných účtovných jednotkách, vydanom tiež v máji 2011. IFRS 11 zahrňuje aj návody obsiahnuté v súvisiacej interpretácii (SIC 13 – Spoločne kontrolované účtovné jednotky – nepeňažné príspevky spoločníkov).

IFRS 12 – Zverejňovanie podielov v iných účtovných jednotkách

V máji 2011 IASB vydalo IFRS 12 – Zverejňovanie podielov v iných účtovných jednotkách.  Vydaním IFRS 12 boli nahradené vykazovacie povinnosti podľa IAS 27 – Konsolidovaná a individuálna účtovná závierka, IAS 28 – Podiely v pridružených podnikoch a IAS 31 -  Podiely v spoločných podnikoch.

Lektori

odborní audítori, špecialisti na danú problematiku

Termín

1,5 dňa