Komponenty k finančnej analýze konsolidovaných účtovných závierok podnikov

 • Cena kurzu
  307.67€
 • Najbližší termín
  28. 11. 2013
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Komponenty k finančnej analýze konsolidovaných účtovných závierok podnikov

zostavených podľa medzinárodných účtovných štandardov IAS/IFRS

Ciele

Oboznámiť účastníkov s osobitosťami finančnej analýzy konsolidovanej účtovnej závierky podnikov zostavenej podľa IAS/IFRS, získať základný prehľad v porovnaní systémov účtovania podľa slovenských účtovných štandardov a IAS/IFRS, na základe príkladov získať prehľad o základných prvkoch a krokoch pri konsolidácii.

Účastníci

Seminár je určený finančným analytikom rôznych finančných inštitúcií, ktorí analyzujú finančnú situáciu podnikov, ktoré zostavujú konsolidovanú účtovnú závierku pre potreby finančného rozhodovania, najmä finančným analytikom bánk, ktorí hodnotia finančnú situáciu – bonitu klientov žiadajúcich o úver.

Obsah

 • porovnanie rozdielností medzi slovenskými účtovnými štandardami a medzinárodnými účtovnými štandardami pre finančné výkazníctvo – IAS/IFRS, zamerané na nasledovné rozdielnosti v oblastiach:
  • neobežných aktív (dlhodobého hmotného a nehmotného majetku a finančných investícií) – upozornenie na očakávané zmeny v nájmoch, resp. rozšírenie aplikácie leasingov
  • obežných aktív (zásob, pohľadávok a krátkodobého finančného majetku)
  • vlastného imania (základné imanie, fondy, oceňovacie rozdiely, výsledku hospodárenia + špecifické položky, napr. kurzové rozdiely z prevodu zahraničných jednotiek, a z prechodu na novú menu prezentácie, atď.)
  • dlhodobé a krátkodobé záväzky (bežné obchodné záväzky, rezervy, splatné a odložené dane, úvery a pôžičky)
  • výnosy (princípy práva naúčtovania, zľavy, diskonty, bonusy, malusy)
  • náklady (bežné nákladové položky, zmeny stavu zásob hotových výrobkov a nedokončenej výroby – dlhodobé zmluvy a zákazková výroba)
  • vykazovanie špeciálnych oblastí (ukončované činnosti a od 1.1.2009 aj OCI – rozšírený úplný výsledok, základný a redukovaný zisk na akciu – EPS, aktíva určené na predaj, atď.)
  • výkaz o zmenách vo vlastnom imaní (alternatívne + výkaz o peňažných tokoch, priamy a nepriamy spôsob vykazovania)
  • segmentové vykazovanie (IFRS 8 – prevádzkové segmenty)
  • zverejňovanie (obsah poznámok k finančným výkazom – heslovite, zásady – prehlásenie o pristúpení k IFRS, účtovné pravidlá, zmeny v účtovných pravidlách a odhadoch, udalosti po dátume ÚZ, spriaznené osoby, IFRS 7 – Zverejnenie možných podnikateľských rizík a finančných nástrojov, ...)
 • špecifické oblasti
  • oceňovanie pri podnikových kombináciách
  • prepočet na prezentačnú menu a mena vykazovania
  • investície do nehnuteľností + aktíva určené k predaju a ukončované činnosti
  • novela IAS 1 – Prezentácia účtovnej závierky (účinná od 1.1.2011)
  • nové novely pre r. 2013 a neskoršie:
   • v oblasti leasingu – nahradí IAS 17
   • nové IFRS „Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi“ – nahradí IAS 11 a  očakávaná aplikácia až od r. 2013
   • postupnosť zbližovania s US GAAP
 • konsolidácia:
  • hlavné zásady konsolidácie z pohľadu IFRS 3 – ocenenie na reálnu hodnotu aktív, záväzkov a podmienených záväzkov)
  • príklad konsolidácie úplnou metódou u dcérskych podnikov (IFRS 3), ekvivalenčnou metódou u pridružených a spoločných podnikov (IAS 28) a spomenutie postupu pri podielovej metóde u spoločných podnikov (IAS 31 - ruší sa od 1. 1. 2013)
  • spomenutie rozdielov v prístupe oproti pôvodným štandardom, vzhľadom k pripravovaným novým štandardom od 1. 1. 2013 ku konsolidácii (IFRS 10 – Konsolidovaná účtovná závierka, nahradzuje IAS 27 a SIC 12, IFRS 11 – Spoločné usporiadania, nahradzuje IAS 31 a SIC 13, IFRS 12  –  Zverejnenie podielov v iných účtovných jednotkách, pôvodne v IAS 27, IAS 31 a IAS 28)
 • praktické prístupy pri sledovaní konsolidovaných výkazov a ich analýzach, resp. vyhodnocovaní – možné skreslenia a zavádzajúce chápania oproti individuálnej účtovnej závierke podľa slovenských účtovných postupov
 • diskusia

Lektori

Ing. Peter Kováčik, Interaudit Consult, s.r.o. (IAC)
- špecialista v oblasti auditu a ekonomických poradenských činností

Termín

1 deň 

Aktuálne termíny

28. 11. 2013 (Pozvánka)

Harmonogram

prezentácia:                     8.45 h – 9.00 h
otvorenie seminára:         9.00 h
vyučovanie:                     9.00 h – 16.00 h

Cena

256.39 € bez DPH
307.67 € s DPH

Variabilný symbol

0787


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.