IFRS 9 a modely kreditného rizika

IFRS 9 a modely kreditného rizika

Ciele

Cieľom seminára je vysvetliť obsah štandardu IFRS 9 – opravné položky (impairment) a hlavne se zamerať na štatistické techniky, ktoré Expected Credit Loss (ECL) model vyžaduje. V tomto seminári se zameriame na kvantitatívne aspekty modelovania ECL a jeho jednotlivých častí: modelovanie a predikovanie pravdepodobnosti zlyhania (PD), percentuálna výška straty pri zlyhaní (LGD), expozícia pri zlyhaní (EAD) atď.

Seminár se bude venovať ECL z hľadiska návrhu modelu kreditného rizika a vysvetlí účastníkom širokú škálu prístupov, od tradičných metód, typu logistická regresia, až po data-driven metody, používanú napr. v klasifikácii a v data miningu.

Účastníci

Seminár je určený najmä zamestnancom z riadenia rizík, ktorí sa podieľajú na výpočte opravných položiek podľa IFRS 9. Zároveň je určený zamestnancom útvaru financií či controllingu, či už vo finančných inštitúciách alebo z nefinančného sektora, a tiež zamestnancom útvarov účtovníctva, ktorí sa podieľajú na príprave účtovných závierok podľa IFRS.

Predpokladajú sa základné vedomosti zo štatistiky.

Obsah seminára

 • Expected Credit Loss (ECL) model – základné princípy
  • indikátory podstatného zhoršenia kreditnej kvality aktíva či portfólia aktív
  • možné prístupy k ECL
  • časová hodnota peňazí, zdroje informácií, modelovanie predčasných splátok a ďalšie úskalia modelovania ECL
 • Pravdepodobnosť zlyhania (PD)
  • tradičný prístup pre modelovanie PD: výber indikátora zlyhania a jeho prediktorov, transformácia premenných, korelačná analýza, logistická regresia
  • meranie kvality modelu: Giniho koeficient, ROC krivka
  • alternatívne prístupy: Lasso regresia, Cox proportional hazards model, Neural networks, Classification trees atď.
 • výška straty pri zlyhaní
  • zásady pri modelovaní LGD a EAD pod štandardom IFRS 9 (vs. Basel II)

Lektori

odborník v oblasti ekonometrie

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719