IFRS 9 a kreditný scoring

IFRS 9 a kreditný scoring

Ciele

Cieľom seminára je zamerať sa predovšetkým na štatistické techniky, ktoré modelovanie Expected Credit Loss (ECL) model vyžaduje. Zameriava sa na kvantitatívne aspekty modelovania ECL a jeho jednotlivých častí: modelovanie a predikovanie pravdepodobnosti zlyhania (PD), percentuálna výška straty pri zlyhaní (LGD), expozícia pri zlyhaní (EAD) atď. Seminár sa bude venovať ECL z hľadiska návrhu modelu kreditného rizika a ukáže účastníkom širokú škálu prístupov, od tradičných metód typu logistická regresia, až po data-driven metódy, používané napr. v klasifikácii a v data miningu.

Účastníci

Seminár je určený najmä zamestnancom z oblasti riadenia rizík, ktorí sa podieľajú na štatistickom modelovaní podľa IFRS 9 (napr. kreditný scoring a ECL loss, portfólio, deriváty). Ďalej je určený zamestnancom útvarov financií alebo controllingu, či už vo finančných inštitúciách alebo z nefinančného sektora, a tiež zamestnancom účtovných útvarov, ktorí sa podieľajú na príprave účtovných závierok podľa IFRS. Predpokladajú sa základné znalosti štatistiky.

Obsah

 • Expected Credit Loss (ECL) model – základné princípy
  • indikátory podstatného zhoršenia kreditnej kvality aktíva či portfólia aktív
  • možné prístupy k ECL
  • časová hodnota peňazí, zdroje informácií, modelovanie predčasných splátok a ďalšie úskalia modelovania ECL
 • Pravdepodobnosť zlyhania (PD)
  • tradičný prístup pre modelovanie PD: výber indikátora zlyhania a jeho prediktorov, transformácia premenných, korelačná analýza, logistická regresia
  • meranie kvality modelu: Giniho koeficient, ROC krivka
  • alternatívne prístupy: Lasso regresia, Cox proportional hazards model, Neural networks, Classification trees atď.
 • Výška straty pri zlyhaní
  • zásady pri modelovaní LGD a EAD pod štandardom IFRS 9 (vs. Basel II)

Lektori

skúsení odborníci v danej oblasti

Termín

1 deň